donderdag 18 augustus 2016

The best endgames with only Men at the initial position

Miljenko Lepsic, the winner of the last World Championship endgame composition, prepared and published a marvelous book called 1000 Mini. It contains 1000 endgames from one White Man till two White Kings. With the help of Kingsrow he took care to present fully correct solutions, including the relevant false solutions. He included a very large number of his own compositions, of high quality, but also paid attention to outstanding compositions of other endgame composers.
An Annex of the book is dedicated to what is called the best endgame composition without Kings at the initial position, only Men. K. Turiy composed and published this endgame in 1987. He spent more than six months for developing this composition till the best position with all the thematic variants included was reached. Six Applets are required to present the full solution!! Though I give only the variants that are fully thematic, including the very last move! After the last Applet of this end game another remarkable fact is given.

Miljenko Lepsic, de winnaar van het laatste Wereldkampioenschap eindspel compositie, verzorgde en publiceerde een heel mooi boek genaamd 1000 Mini. Het bevat 1000 eindspelen vanaf één witte schijf tot en met twee witte dammen. Met hulp van Kingsrow zorgde hij ervoor de oplossingen volledig correct weer te geven, inclusief de relevante schijnoplossingen. Hij nam een heel groot aantal van zijn eigen composities van hoog niveau op, maar gaf ook aandacht aan uitstekende composities van andere eindspel componisten.
Een Annex van het boek is gewijd aan wat wordt genoemd het beste eindspel zonder dammen in de aanvangstand, alleen schijven. K.Turiy componeerde en publiceerde dit eindspel in 1987. Hij werkte er meer dan zes maanden aan om dit eindspel te ontwikkelen totdat de beste positie met al de mogelijke scherpe varianten was bereikt. Zes Applets zijn nodig om de complete oplossing te laten zien!! En dat terwijl ik alleen de varianten geef die tot en met de allerlaatste zet volledig scherp zijn! Na de laatste Applet van dit eindspel wordt nog een opmerkelijk feit genoemd.

In order to be between the best it also has to have an interesting false solution, with all the Black moves forced.
Om tot de besten te behoren moet het ook een interessante schijnoplossing hebben, waarbij al de zwarte zetten gedwongen zijn.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8:B14,29,30,33"] 1. 8-3 14-19 2. 3-21 33-39 3. 7-2 19-24 4. 2-11 29-33 5. 21-32 24-29 6. 32-49 29-34 7. 49-35 33-38 8. 35x42 39-43 9. 11-16 43-48 *


Instead of 6.(29-34) would 6.(30-35) have lost after 49-32, with two thematic variants!
The right solution starts now.

In plaats van 6.(29-34) zou 6. (30-35) nog verliezen na 49-32, met twee scherpe varianten!
De goede oplossing begint nu.

K.Turiy 1987

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8:B14,29,30,33"] 1. 8-3 14-19 2. 3-21 33-39 3. 7-2 19-24 4. 2-11 29-33 5. 21-32 24-29 6. 11-2 30-35 7. 2-11 29-34 8. 32-23 33-38 9. 11x50 *


- (42) 40, 47
- (43) 40, 48
- (34-40) 45 (42) 40, 47
- (35-40) 45.

The next variant is only slightly different. A White King has to move differently and the final is not exactly the same. We start this variant after 5. 21-32.
De volgende variant is bijna dezelfde. Een witte dam moet een andere weg volgen en het slot is niet precies hetzelfde. Wij beginnen deze variant na 5. 21-32.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK11,K32:B24,30,33,39"] 1. ... 30-35 2. 11-6 24-29 3. 6-11 29-34 4. 32-23 34-40 5. 23x45 33-38 6. 11x50 38-42 7. 45-40 35x44 8. 50x47 *


The third variant is clearly different. With more moves leading to a very well known position of one King against two Black Men.

De derde variant is duidelijk anders. Met meer zetten en een overbekende positie van een dam tegen twee zwarte schijven.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8:B14,29,30,33"] 1. 8-3 14-19 2. 3-21 19-23 3. 7-2 30-34 4. 21-17 33-38 5. 2-16 38-42 6. 16-38 42x33 7. 17x25 23-28 8. 25-14 28-33 9. 14-20 29-34 10. 20x38 34-40 11. 38-33 40-45 12. 33-50 *


The forth variant has another, more unusual, final.
De vierde variant heeft een ander, ongebruikelijker, slot.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8:B14,29,30,33"] 1. 8-3 14-19 2. 3-21 19-23 3. 7-2 30-34 4. 21-17 34-39 5. 2-30 29-34 6. 17-12 34x25 7. 12x43 33-39 8. 43x34 *


To conclude another way to reach the final (45) 50.
Tot besluit nog een andere manier om het slot (45) 50 te bereiken.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8:B14,29,30,33"] 1. 8-3 30-35 2. 3x20 35-40 3. 7-1 40-45 4. 1x40 45x34 5. 20x38 34-40 6. 38-33 40-45 7. 33-50 *


According to the book 1000 Mini this is the best "man-only" ending ever composed in the history of composition. The book also says :" Please, show me at least one better ending in the category". So we have to try to find one.
K. Turiy composed and published this endgame in 1987, but the famous Dutch endgame composer H.J.van Alphen also composed this endgame in 1962!! Exactly the same! However, van Alphen only showed it to a number of friends, but never published it officially!! This is also described in the book 1000 Mini. So officially K. Turiy is the author, but for me we have a case of two authors.

Volgens het boek 1000 Mini is dit het beste "alleen schijven" eindspel ooit gemaakt in de historie van componeren. Het boek vraagt ook om minstens één eindspel in deze categorie te tonen dat beter is. Dat moeten we dus proberen.

K. Turiy publiceerde dit eindspel in 1987, maar de beroemde eindspel componist H.J.van Alphen componeerde dit eindspel in 1962!! Precies hetzelfde! Echter van Alphen liet het zijn vrienden zien, maar publiceerde het niet officieel!! Dit is ook te lezen in het boek 1000 Mini. Zo is K.Turiy officieel de auteur, maar voor mij hebben wij hier een geval van twee auteurs.

With the help of Ed Gilbert and Kingsrow I tried to find, among many hundreds of endgames with only Men in the initial position, a position that could compete with the best one shown above. I found two endgames with two White Men, coming very close to the quality of the one above, but not clearly better. Then I had a look at positions of four White Men, no Kings either. This is still the "Man only" category. Again among very many positions I found two that can compete with the best one above. One of them is shown below.

Met hulp van Ed Gilbert en Kingsrow probeerde ik, tussen honderden posities met alleen schijven in de beginstand, een positie te vinden die kon concurreren met de beste hierboven getoond. Ik vond twee eindspelen met twee witte schijven, die goed in de buurt komen van die hierboven, maar niet duidelijk beter. Daaarna bestudeerde ik de posities van vier witte schijven, ook zonder dammen. Dat valt nog steeds onder de categorie "Alleen schijven". Weer tussen honderden posities vond ik er twee die concurreren kunnen met de beste hierboven. Één ervan laat ik hieronder zien.

One of the positive things of the new one is that White is further away from promotion. As opposed to promotion at the first move of the endgame, the Man has the choice of the field of promotion, at different variants. Moreover it is not a two Kings game, only one promotion is more common with "man-only" compositions.
Positief bij de nieuwe is dat wit verder af is van de promotielijn. In tegenstelling tot promotie bij de eerste zet, heeft de schijf de keuze uit enige promotievelden, bij verschillende varianten. Het is bovendien geen twee dammen eindspel, slechts één promotie is gebruikelijker bij schijven-eindspelen.


2016

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,42,50:B11,17,30,33"] 1. 19-13 11-16 2. 13-9 30-34 3. 9-4 34-39 4. 4-27 17-22 5. 27x9 39-43 6. 42-38 43x32 7. 9-20 33-39 8. 20-25 39-44 9. 50x39 16-21 10. 26x17 32-37 11. 25-14 37-42 12. 14-20 42-47 *


All the moves of Black are forced, but the result is not what it should be. Such a variant shows that White has to play very precisely. How to win is shown by the next Applets.

Alle zwarte zetten zijn gedwongen, maar het resultaat is niet wat beoogd was. Een variant als deze laat zien dat wit heel precies moet spelen. Hoe te winnen laten de volgende Applets zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,42,50:B11,17,30,33"] 1. 19-13 11-16 2. 13-8 30-35 3. 8-2 33-39 4. 42-38 35-40 5. 2-7 39-44 6. 50x39 40-45 7. 7-1 16-21 8. 38-32 45-50 9. 32-28 50x22 10. 1-12 17x8 11. 26x28 *


A remarkable final. The next variant is also quite unusual.
Een opmerkelijk slot. De volgende variant is ook nogal ongewoon.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,42,50:B11,17,30,33"] 1. 19-13 30-34 2. 13-8 34-40 3. 8-2 33-39 4. 2x16 39-44 5. 50x39 40-45 6. 42-37 45-50 7. 16-38 50x31 8. 26x37 *


Because of these variants Black has to follow a very different strategy. Black tries to reach a 4 x 1 position, attacking two Whites at the same time.
Vanwege deze varianten moet zwart een heel andere strategie voeren. Zwart probeert een 4 x 1 positie te bereiken, waarbij twee witte stukken tegelijk aangevallen worden.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,42,50:B11,17,30,33"] 1. 19-13 33-39 2. 42-38 17-22 3. 13-8 22-28 4. 8-2 30-34 5. 2x16 28-32 6. 38x27 39-43 7. 16-11 34-39 8. 11x44 43-49 9. 26-21 49x35 10. 50-44 35x49 11. 21-16 49x21 12. 16x27 *


To conclude another surprise. The false solution showed that 13-9? was wrong. All the variants above require 13-8 and 8-2. However, there is one thematic variant left. Here 13-9 is the only way to win!
Tot besluit nog een verrassing. De schijnoplossing liet zien dat 13-9? fout was. In alle varianten hierboven zijn 13-8 en 8-2 de goede zettten. Er is echter nog een scherpe variant over. Hier is 13-9 de enige die wint!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,42,50:B11,17,30,33"] 1. 19-13 33-39 2. 42-38 30-35 3. 13-9 35-40 4. 9-4 40-45 5. 4-36 11-16 6. 36-47 39-44 7. 50x39 17-21 8. 26x17 45-50 9. 38-33 50-45 10. 17-11 16x7 11. 39-34 45x38 12. 47x1 *


Which one is better, the one of K.Turiy/H.J. van Alphen or the position with the four White Men? It is always a matter of taste. Anyway, there are strong arguments for the new one.
Welke is beter, die van K.Tury/ H.J. van Alphen of de positie met de vier witte schijven? Het is altijd een kwestie van smaak. Hoe dan ook, er zijn sterke argumenten voor de nieuwe.

To conclude an endgame of another, even unsual, category. Four White Men plus one White King, against three Black Men. A category that is not allowed at official endgame contests. However, the endgame is quite spectacular and nevertheless easy to understand. The first Applet shows a remarkable false solution with a nice climax. Of course all Black moves are forced. Another false solution is 35-49 (27-31) 24-20 (18-22!), but the one of the Applet is more beautiful. The move (35-24!!) is decisive for reaching the draw.

Tot besluit een eindspel van een andere, zelfs ongebruikelijke categorie. Vier witte schijven plus een witte dam, tegen drie zwarte schijven. Een categorie die niet is toegestaan bij erkende eindspel wedstrijden. Echter, het eindspel is nogal spectaculair en toch gemakkelijk te volgen. De eerste Applet laat een schijnoplossing zien, met een mooi slot. Natuurlijk zijn alle zwarte zetten gedwongen. Een andere schijnoplossing is 35-49 (27-31) 24-20 (18-22!), maar die van de Applet is mooier. De zet (35-24!!) is de definitieve redding voor zwart.


J.C.R. Bus 2016

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W19,24,28,K35,38:B18,27,37"] 1. 35-49 27-31 2. 19-14 31-36 3. 14-10 36-41 4. 10-4 41-46 5. 4x48 46x35 6. 48-34 35-24 *


During both false solutions White is very close to win. However, the way to win this endgame does not look like the false solutions at all. It is a completely other way to victory, with totally different variants!! The move 24-19!! is the climax.

Gedurende beide schijnoplossingen is wit heel dicht bij de winst. Echter de manier om dit eindspel te winnen lijkt in de verste verte niet op de schijnoplossingen. Het is een compleet andere manier de overwinning te bereiken, met totaal veschillende varianten!! De zet 24-19!! is de climax.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,24,28,K35,38:B18,27,37"] 1. 19-13 18x9 2. 28-22 27x18 3. 38-32 37x28 4. 24-19 *


The easiest way to explain the position is a diagram with the thematic variants below.
De eenvoudigste manier om de positie toe te lichten is een diagram met de scherpe varianten er onder.- (22) 24 (32) 15 (13) 8 (37) 47 (28) 2 (33) 15 (41) 19 (47) 19-24
- (22) 24 (27) 15 (31) 14, 36.

The highlight of the endgame is next. White sacrifices not only three Men, but also his King!! The result is the famous and superb ending of G.A. Cremer. with one White Man against three Blacks.
Het hoogtepunt van dit eindspel komt nu. Wit offert niet alleen drie schijven, maar ook zijn dam!! Zo komt het tot het beroemde en magnifieke slot van G.A. Cremer, met één witte schijf tegen drie zwarte.

- (33) 24! (39) 33!!, 13.
- (32) 49! (37) 32!!, 13.Most of you will know this position and his variants. But, for whom the diagram is not familiar I give the four thematic variants.
De meesten van jullie zullen deze positie en zijn varianten kennen. Echter, voor degenen die deze stand niet bekend is geef ik de vier scherpe varianten.

- (14) 33 (20) 29 (25 ) 24.
- (32) 4 (23) 15 (37) 10 (42) 48.
- (33) 4 (22) 27 (39) 49.
- (33) 4 (23) 10 (29) 15 (34) 38 (40) 33 (45) 50.

The final Applet repeats the complete main variant.
De laatste Applet laat de complete hoofdvariant nog eens zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,24,28,K35,38:B18,27,37"] 1. 19-13 18x9 2. 28-22 27x18 3. 38-32 37x28 4. 24-19 28-32 5. 35-49 32-37 6. 49-32 37x28 7. 19-13 28-33 8. 13x4 18-23 9. 4-10 23-29 10. 10-15 29-34 11. 15x38 34-40 12. 38-33 40-45 13. 33-50 *


Three excellent endgames, two of them brand new. There is still a lot of opportunity to compose new interesting endgames.

Drie uitstekende eindspelen, twee ervan volledig nieuw. Er zijn nog heel veel mogelijheden nieuwe interessante eindspelen te componeren.

zaterdag 25 juni 2016

A selection out of my ancient and modern 46/5 compositions

It is about 55 years ago that I made my first 46/5 and/or 5/46 compositions. This article first shows a number of old ones, followed by more recent compositions. Though I, as contrast with the first one, give a second Applet with a miniature forcing, you will see a trend of reducing material in recent years.

Het is ongeveer 55 jaar geleden dat ik mijn eerste 46/5 en/of 5/46 composities maakte. Dit artikel laat eerst een aantal oude zien, gevolgd door recenter composities. Hoewel ik, als contrast met de eerste, een tweede Aplet toon met een een miniatuur forcing, zullen jullie zien dat er een trend is in recente jaren het aantal stukken te reduceren.

The first Applet shows a very heavy one. To my surprise I could not find the same construction and final capture in Turbo Dambase among the many thousands of 46/5 compositions of about hundred years! There is a similar construction by Jaap Viergever, but with another final and combination.

De eerst Applet laat een zwaargewicht zien. Tot mijn verbazing kon ik er in Turbo Dambase geen vinden met dezelfde constructie en slotslag onder de vele duizenden 46/5 composities over een periode van ongeveer honderd jaar! Er is een vergelijkbare constructie van Jaap Viergever, maar met een ander slot en combinatie.

1963
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,15,16,17,19,20,21,24,30,35,39,43,44,45,46,47,49:B4,5,6,8,10,12,13,18,22,27,28,29,31,32,33,37,38"] 1. 19-14 10x19 2. 20-14 29x9 3. 44-40 33x44 4. 30-24 19x30 5. 35x24 44x35 6. 45-40 35x44 7. 49x40 38x49 8. 47-42 49x19 9. 42-38 32x43 10. 21x3 12x21 11. 3x12x34x48 6x17 12. 16x9 4x13 13. 15-10 5x14 14. 46-41 37x46 15. 48x5 *


The second one is totally different. After a clear forcing the endgame is a quite surprising way to achieve 46/5.

De tweede is totaal anders. Na een duidelijke forcing is het eindspel een nogal verrassende manier om 46/5 te bereiken.

2006

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,32,33,35,37,41,43:B11,12,18,19,22,24,30"] 1. 32-28 22-27 2. 26-21 27x16 3. 28-22 18x27 4. 33-29 24x33 5. 35x13 16-21 6. 13-9 33-38 7. 43x32 27x38 8. 37-32 38x27 9. 9-4 27-32 10. 4-27 32-37 11. 27x23 37x46 12. 23-5 *


With the next one I participated at the International KvD Championship of 1961. At that moment of time there were hardly any draughts composers outside Europe of the same level. So one could consider it as an European Championship, or even WC if you like. I give you my two participating compositions. The theme was 5/46, a more difficult final to reach than 46/5. We need two Applets for the first one, because the final has two thematic variants, what a jury is supposed to estimate.

Met de volgende deed ik mee met het internationale KvD Kampioenschap van 1961. In die tijd waren er nauwelijks problemisten buiten Europa van hetzelfde niveau. Men kon het dus als een Europees Kampioenschap zien, of zelfs een WK als je wilt. Ik laat mijn twee deelnemende composities zien. Het thema was 5/46, een moeilijker slot om met een combinatie te bereiken dan 46/5. We hebben twee Applets nodig voor de eerste, want het slot heeft twee scherpe varianten, wat een jury waarderen kan.

1961

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,20,24,26,30,33,40,43,46:B7,8,13,17,19,22,29,32,36"] 1. 26-21 29x49 2. 21x3 49x35 3. 46-41 36x47 4. 20-14 47x9 5. 3x2 35x24 6. 2x30 32-37 7. 30-24 37-41 8. 24-19 41-47 9. 19-24 47x20 10. 15x24 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,20,24,26,30,33,40,43,46:B7,8,13,17,19,22,29,32,36"] 1. 26-21 29x49 2. 21x3 49x35 3. 46-41 36x47 4. 20-14 47x9 5. 3x2 35x19 6. 15-10 19x5 7. 2x46 *


Anyway, the winner was the next one. Both Aart Miedema from England and I had sent this composition to the jury! It is too long ago to bother you with the serious failure the jury made. Instead of that I give an improvement of the composition, by a small extension. Now it is even more one of the best 5/46 ever. A pity that Aart Miedema cannot see this version anymore. Miedema has won the KvD contests more than anybody else. I explain the forcing by the next Applet. After (13-19) there is only one way to win!

Hoe dan ook de winnaar was de volgende. Zowel Aart Miedema, die in Engeland woonde, als ik hadden deze compositie naar de jury gestuurd! Het is te lang geleden om jullie nog lastig te vallen met de blunder die de jury maakte. In plaats daarvan geef ik een verbetering van de compositie, door een kleine uitbreiding. Nu is het nog wat meer één van de beste 5/46 ooit. Het is te betreuren dat Aart Miedema deze versie niet meer mee kan maken. Miedema heeft de KvD wedstrijden vaker gewonnen dan wie ook. De toelichting op de forcing wordt met de volgende Applet gegeven. Na (13-19) is er maar één manier om te winnen!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,26,29,31,33,35,37,38,39,42,44,47:B7,9,12,13,14,17,18,20,22,23,24,27,36"] 1. 39-34 13-19 2. 38-32 27x38 3. 44-40 36x27 4. 35-30 24x44 5. 34-30 23x34 6. 30x50 38x29 7. 37-32 27x38 8. 42x4 *


After 39-34 (7-11) White has several winning combinations. Na 39-34 (7-11) heeft wit verschillende winnende combinaties.

The solution is. De oplossing is:

1961 /2016

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,26,29,31,33,35,37,38,39,42,44,47:B7,9,12,13,14,17,18,20,22,23,24,27,36"] 1. 39-34 23-28 2. 29-23 18x49 3. 35-30 49x41 4. 30x10 28x39 5. 25x3 41x5 6. 47-41 36x38 7. 26-21 17x37 8. 3x46 *


The next composition is a kind of curiosity. All the fields of the line 5 to 46 are occupied, so in order to reach a 46/5 all these pieces have to be removed!! Finally only the Men on 5 and 46 are left. The famous end game of Romanov takes care that these Men of Black and White are replaced by the Kings of 46/5. Notice the move 3-21! After that there is another thematic variant (31-36) 21-32 (5-10, 22-27) 5-37 (36-41) 37-31, 46 x 37.

De volgende compositie is een soort curiositeit. Alle velden van de lijn 5 t/m 46 zijn bezet, dus om een 46/5 te bereiken moeten al deze stukken worden verwijderd!! Tenslotte blijven alleen de stukken op 5 en 46 over. Het beroemde eindspel van Romanov zorgt ervoor dat deze witte en zwarte schijven worden vervangen door de Dammen van 46/5. Let op de zet 3-21! met nog een andere scherpe variant (31-36) 21-32 (5-10, 22-27) 5-37 (36-41) 37-31, 46 x 37.

2002

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W14,19,20,24,25,30,34,35,39,41,46,49:B3,5,10,17,18,22,23,28,32,37,38"] 1. 19-13 10x8 2. 24-19 23x14 3. 20x9 3x14 4. 25-20 14x25 5. 39-33 38x40 6. 35x44 25x34 7. 44-39 34x43 8. 49x27 22x31 9. 41x3 17-22 10. 3-21 22-28 11. 21-17 28-32 12. 17-21 32-37 13. 21-26 5-10 14. 46-41 37x46 15. 26x5 *


Also starting with 19-13, but without any other ressemblance, is the one below leading the combination to an endgame where Black has a lot of choice, but the main variant is the best though it has a so called dual. One dual is allowed according to the official rules for endgame contests.

Ook beginnend met 19-13, maar zonder enige gelijkenis verder, is die hieronder waarbij de combinatie naar een eindspel voert waar zwart veel keus heeft, maar de hoofdvariant is de beste hoewel het een z.g. dual heeft. Één dual is toegestaan volgens de internationale regels voor eindspel-compositie wedstrijden.

1964
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,24,25,30,33,34,35,46,48:B5 ,8,9,10,15,26,36,37"] 1. 19-13 9x18 2. 48-42 37x48 3. 46-41 36x47 4. 33-28 47x20 5. 25x14 10x19 6. 30-25 48x30 7. 35x2 26-31 8. 2-24 18-22 9. 28x17 5-10 10. 17-12 31-37 11. 12-7 37-41 12. 7-1 41-46 13. 24-35 46-14 14. 1-23 14x46 15. 25-20 15x24 16. 35x5 *

.
The selection would not be sufficient without an endgame containing more than two thematic variants. The first Applet starts with the moves 13-8 (38-43) 8-2 (28-32). Black gives three Men away in order to get room to attack with his King. The goal is to reduce the number of White to three. Black reaches this goal indeed, but the White Kings are exactly right at 41 and 35!

De selectie zou niet voldoende zijn zonder een eindspel dat meer dan twee scherpe varianten telt. De eerste Applet begint met de zetten 13-8 (38-43) 8-2 (28-32). Zwart geeft drie stukken weg, met de bedoeling ruimte te maken voor zijn Dam. Het doel is het aantal stukken van wit te reduceren tot drie. Zwart lukt dat ook, maar de witte dammen staan precies goed op 41 en 35!

2016

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK5,12,13,17:B23,28,30,38"] 1. 13-8 38-43 2. 8-2 28-32 3. 5x41 43-48 4. 2x35 48-34 5. 35-19 34x7 6. 17-12 7x46 7. 19-5 *


The question of course is what will happen when Black does not give away his Men. Black seems to have a far better plan with 47-33-50 with blocking and catching the White King at 5. However, White has a big suprise available with 5-19!! and gets a winning position with one King and two Men for both Black and White!! After 7-1 Black has no escape. The final is an unusual thematic position.

De vraag is natuurlijk wat er gebeurd als zwart zijn stukken niet weg geeft. Zwart heeft schijnbaar een veel beter plan met 47-33-50, waarmee de witte dam op 5 geblokkeerd wordt en gevangen wordt. Wit heeft echter een grote verrassing in petto met 5-19!! en krijgt daarmee een gewonnen positie met één Dam en twee stukken, zowel van wit als van zwart!! Na 7-1 kan zwart geen kant meer op. Het slot is een ongewone, maar scherpe positie.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK5,12,13,17:B23,28,30,38"] 1. 13-8 38-42 2. 8-2 42-47 3. 2x35 47-33 4. 12-7 33-50 5. 5-19 23x14 6. 7-1 28-33 7. 35-40 14-20 8. 40-29 33x24 9. 1-6 50x11 10. 6x33 24-29 11. 33x15 *


As a kind of encore, another variant leads to 5/46 or 46/5 as well.

Als een soort toegift, leidt een andere variant ook tot 5/46 of 46/5.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK5,12,13,17:B23,28,30,38"] 1. 13-8 38-43 2. 8-2 28-32 3. 5x41 43-48 4. 2x35 48-34 5. 35-19 34x1 6. 17-12 1x5 7. 41-46 *


In order to complete this selection dignified, the final composition of this article is an extraordinary miniature. It contains an amazing number of interesting finals and a spectacular way to reach 46/5.

Om deze selectie waardig af te sluiten, is de laatse compositie van dit artikel een bijzondere miniatuur. Deze heeft een verbazingwekkend aantal interessante finales en een spectaculaire manier om 46/5 te bereiken.

2009Starting with the initial position of the diagram it seems very easy to win as the following variants show.

- 41-37 (31-36) 44-39 w+ or
- 41-37 (24-29) 37 x 26 (13-18) 40-35 (30-34) 44-39, 38 x 50 w+.

However, Back has a big suprise:

- 41-37 (24-29) 37 x 26 (13-18) 40-35 (29-34!, 23-29, 34-39)=.

Vanuit de beginstand op het diagram lijkt het heel eenvoudig om te winnen. Zie de eerste twee varianten hierboven. Maar de derde variant laat zien dat zwart met twee offers ontsnappen kan.

The first Applet has a second solution, but a nice final worth to have a look at. De eerste Applet is bij-oplosbaar, maar heeft een mooi slot dat de moeite waard is om even te bekijken.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 31-36 3. 41-37 13-18 4. 7-1 29-33 5. 38x29 23x45 6. 1x9 45-50 7. 9-4 50x47 8. 4-15 36-41 9. 37x46 47-36 10. 15-4 36-47 11. 46-41 47x36 12. 32-27 36x22 13. 4x27 *


The next is also not thematic, but the final is spectacular, with three Kings, one of White against two of Black!! De volgende is ook niet scherp, maar het slot is spectaculair, met drie dammen, één witte tegen twee zwarte !!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 31-36 3. 41-37 30-34 4. 40-35 34-40 5. 7-2 40x49 6. 2x28 29-34 7. 28x5 49-44 8. 5-23 34-39 9. 23-5 44-50 10. 37-31 36x27 11. 32x21 39-44 12. 5-28 44-49 13. 38-33 49x16 14. 42-38 16x49 15. 28-6 50x17 16. 6x44 49x40 17. 35x44 *


For a miniature the one below has a quite impressive capture. The double sacrifice 42-37!! is the only way to win! Do not mind the extra White left! It is only a variant.

Voor een miniatuur heeft die hieronder een nogal indrukwekkende slag. Het dubbele offer 42-37!! is de enige manier om te winnen! Val niet over het extra witte stuk dat overblijft. Het is slechts een variant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 13-18 3. 42-37 31x33 4. 7-2 30-34 5. 2-16 34x45 6. 44-39 33x44 7. 32-28 23x32 8. 16x50 *


Now back to the theme of this article. The goal is reached in a fully original way. Also here the move 42-37!! is the key to win!

Nu terug naar het thema van dit artikel. Het doel wordt bereikt op een volledig nieuwe manier. Ook hier is de zet 42-37!! de sleutel tot de winst!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 30-34 3. 42-37 31x33 4. 7-2 34x45 5. 2x39 45-50 6. 39-34 *


Nice game draughts!

Leuk spel dammen!

zondag 5 juni 2016

Blankenaar End Games

Cornelis Blankenaar was the first great draughts composer. Born in Rotterdam, at December 14, 1876, he already made different kinds of endgames at a young age, but his particular genre was what is called "Blankenaars" later. Positions of three White Kings against one Black King and one Man. This article shows one of his masterpieces, but first I help readers to get familiar with the genre by explaining a simple example of a Blankenaar.
With Blankenaars the only Black Man causes the destruction of Black. Without this Man the position is a draw. White uses this piece as stop or capture in order to execute short combinations. White has to take care that Black does not give this piece away. Above the first Applet there is a list of moves losing directly by a combination. The Applet shows the easy to understand main variant.

Cornelis Blankenaar was de eerste grootheid op het gebied an eindspelcompositie. Geboren in Rotterdam, op 14 December 1876, maakte hij al op jeugdige leeftijd allerlei soorten eindspelen, maar zijn specialiteit werd wat later "Blankenaars" genoemd is. Posities van drie witte dammen tegen een zwarte dam en een zwarte schijf. In dit artikel laat ik een van zijn meesterwerken zien, maar eerst maak ik de lezers vertrouwd met het genre door een eenvoudig voorbeeld van een Blankenaar toe te lichten.
Bij Blankenaars is die ene schijf de ondergang van zwart. Zonder die schijf is de stand remise. Wit gebruikt dat stuk als stop- of slag-schijf om zo kleine combinaties uit te voeren. Wit moet ervoor zorgen dat zwart zijn ene stuk niet weg kan geven. Boven de eerste Applet wordt getoond welke zetten direct verliezen door een combinatie. De Applet geeft de gemakkelijk te volgen hoofdvariant.

- 9-14 (29-33) 14-28 (33 x 9) 4 x 1
- 9-14 (7-11) 14-23 (29 x 9) 4 x 6
- 9-14 (29-15) 14-37 (15-38) 37-32 (38 x 9) 4 x 1
- 9-14 (29-15) 14-37 (15-20) 37-26 (20-25) 4-9 (25 x 3) 13-8 (3 x 21) 26 x 1

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK4,K9,K13:B7,K29"] 1. 9-14 29-15 2. 14-37 7-11 3. 37-14 11-16 4. 14-37 15-20 5. 4-15 20-3 6. 15-33 3-12 7. 33-11 16x7 8. 37-26 12-3 9. 13-8 3x21 10. 26x1 *


Now a much more interesting composition made by Cornelis Blankenaar himself. Published at 01-06-1897, in a French Journal called Le Jeu de Dames. Arranged a bit in order to get a fully sharp main variant. The first two Applets each give a variant required to understand the main fully thematic variants.
Nu een veel interessanter compositie van Cornelis Blankenaar zelf. Gepubliceerd op 01-06-1897, in een Frans blad genaamd Le Jeu de Dames. Een beetje aangepast om het helemaal scherp te krijgen. De eerste twee Applets geven elk een variant die nodig is om de echte volledig scherpe varianten te begrijpen.

The next Applet gives an important variant during the solution, but with a not fully thematic final.
De volgende Applet geeft een variant die een belangrijke rol speelt in de ontleding, maar aan het eind niet helemaal scherp is.

C. Blankenaar 1897

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 3-12 2. 28-6 12-18 3. 48-34 18x45 4. 6-1 35-40 5. 33-6 *


Another not fully thematic variant is also helpful to understand the main solution. The point is that Black has to be forced not to go to the field 26.
Een andere niet volledig scherpe variant helpt ook om de hoofdoplossing te begrijpen. Waar het om gaat is dat Zwart gedwongen moet worden niet naar 26 te spelen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 3-26 2. 48-25 26-12 3. 28-6 12-3 4. 33-20 3-21 5. 20-15 21-3 6. 6-28 *


The first fully thematic variant is very short. De eerste volledig scherpe variant is heel kort.

[FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 35-40 2. 33-20 3x25 3. 28-39 25x43 4. 48x45 *


The second is a bit longer. De tweede is wat langer.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 3-26 2. 48-25 26-12 3. 28-6 12-21 4. 33-15 21-49 5. 6-44 49x40 6. 25-30 35x24 7. 15x45 *


The third one is the best. De derde is de beste.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 3-12 2. 28-6 12-21 3. 33-15 21-16 4. 6-11 16x2 5. 15-24 2x30 6. 48x25 35-40 7. 25-39 40-45 8. 39-50 *


More than a century long nobody was able to extend this endgame and / or to improve it with an additional thematic variant. Till 2007 when M. Lepsic published the composition White: K 16, K33, K48. Black: K3 and Men on 18 and 35. It is a smart extension with one more Black Man, but it does not have any additional interesting variant. You can have a look at it at page 64 of De Problemist (KvD) April 2016.
However it is possible to extend the compositon with about ten moves, see the first Applet below. The surprise and most impressive improvement is a sensational new very different variant shown by the second Applet below.

Meer dan een eeuw lang was niemand in staat dit eindspel uit te breiden en/of te verbeteren met een extra scherpe variant. Tot 2007 toen M.Lepsic de compositie publiceerde Wit: D1, D33, D48. Zwart D3 en schijven op 18 en 35. Het is een slimme uitbreiding met een zwart stuk meer, maar het brengt geen extra interessante variant. Je kunt het vinden op bldz. 64 van De Problemist (KvD) April 2016.
Echter, het blijkt mogelijk de compositie met ongeveer 10 zetten te verlengen, zie de eerste Applet hieronder. De verrassing en meest indrukwekkende verbetering is een sensationele heel andere variant die te zien is met de tweede Applet hieronder.

Playing the first Applet below, please stop a moment after the moves 3. 14-9 (50-33) and look at the diagram below the Applet, before playing the rest of the solution.

Als je de eerste Applet hieronder afspeelt, stop dan s.v.p. na de zet 3. 14-9 (50-33) en kijk naar het diagram onder de Applet, alvorens de rest van de oplossing uit te voeren.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,14,K16,27:B11,23,35,45"] 1. 7-1 23-28 2. 16x7 45-50 3. 14-9 50-33 4. 27-21 28-32 5. 9-4 33-15 6. 4-31 32-38 7. 31-48 15-20 8. 1-6 20-25 9. 7-2 25-3 10. 2-24 3x26 11. 24x42 26-12 12. 42-33 12-21 13. 33-15 21-16 14. 6-11 16x2 15. 15-24 2x30 16. 48x25 35-40 17. 25-39 40-45 18. 39-50 *
This is the position after 3. (50-33!). The variants below explain why White has to play 27-21. Later after (28-32) 9-4 Black has to play (33-15) in order to prevent 4-15.
Dit is de positie na 3. (50-33!). De varianten hieronder laten zien waarom wit 27-21 spelen moet. Later na (28-32) 9-4 moet zwart (33-15) spelen om 4-15 te vehinderen.

- 9-4 (35-40!) 7 x 45 (33-38) =.
- 9-3 (33-47) 27-21 (28-32) =.
- 9-3 (33-47) 7- 34 (35-40!) 34 x 45 (28-32) 27 x 38 (47 x 24) =.

The rest of the main variant above is not complex. De rest van de hoofdvariant hier boven is niet ingewikkeld.

Now we have a look at the fully new variant. The variant is beautiful, but not complicated. After 7-1 (11-17) 1 x 29 (45-50) White wins convincingly by 16-7!
Nu nog de geheel nieuwe variant. De variant is mooi, maar niet gecompliceerd. Na 7-1 (11-17) 1 x 29 (45-50) wint wit overtuigend met 16-7!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,14,K16,27:B11,23,35,45"] 1. 7-1 11-17 2. 1x29 17-21 3. 16-11 21x32 4. 11-50 35-40 5. 14-10 32-37 6. 29-47 40-44 7. 50x41 45-50 8. 47-33 *


Two ways to get 46/5 after 11-50 : (35-40-44) or (35-40, 32-37). Twee manieren om 46/5 te bereiken na 11-50 (35-40-44) of (35-40, 32-37).

IT helps a lot with discovering more of the beauty of our game.
IT draagt er veel toe bij meer van de schoonheid van ons spel te ontdekken.

Thanks to Ed Gilbert, his Kingsrow and the endgame databases!

vrijdag 18 maart 2016

Gifts by the Endgame Database

As explained at my previous article Ed Gilbert and I are trying to select extraordinary endgames out of the billions of positions of the endgame database. Now we can show some more results. For this article I have selected two very different endgames without Kings in the initial position. The first one starts with diagrams in order to explain a very remarkable aspect of the first two moves of the composition. Of course the analyses and the false solutions are not included at the endgame database. These can only be found manually.

Zoals toegelicht in mijn vorige artikel proberen Ed Gilbert en ik bijzondere eindspelen te selecteren uit de vele miljarden posities van de eindspel database. Nu kunnen wij wat meer resultaten laten zien. Voor dit artikel heb ik twee heel verschillende eindspelen geselecteerd zonder dammen in de aanvangsstand. De eerste begint met diagrammen om een heel opmerkelijk aspect van de eerste twee zetten van de compositie toe te lichten. Natuurlijk komen de analyse en de schijnoplossingen niet uit de database. Dat blijft handwerk.The variants of this endgame start with 12-7 (28-32 or 26-31) a Wite move (26-31 or 28-32). In the case of 12-7 (28-32) the winning move is 7-1. So it seems to be logical that after 12-7 (26-31), 7-1 is the right one as well. However this proves to be an extraordinary false solution as shown below. All the Black moves are the only ones bringing a draw!! The second diagram proves the draw.

De varianten van dit eindspel beginnen met 12-7 (28-32 of 26-31) een zet van wit (26-31 of 28-32). In het geval van (28-32) is 7-1 de winnende zet. Het lijkt dus logisch dat na 12-7 (26-31), 7-1 ook de juiste zet is. Dat zou ook zo zijn ware het niet dat er sprake is van een ongelofelijke schijnoplossing. Alle zwarte zetten zijn de enige die remise brengen!! Het tweede diagram bewijst de remise.

-12-7 (26-31) 7-1 ? (31-37!) 18-13 (28-32!) 11-6 (3-9!) 13-8 (37-42) 8-3 (32-38) 3 x 25 (4-9!) 25 x 3 (38-43!) 1-34- (43-49!) =. (42-48?) 6-1 (43-49) 3-25 w+.

How to win after (26-31) will be explained later. First the shortest variant, "only" 12 moves! Pay attention to 44-39! and 18-12!
Hoe na (26-31) te winnen wordt later uitgelegd. Eerst de kortste variant, "slechts" 12 zetten! Let op 44-39! en 18-12!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,12,18,44:B3,4,26,28"] 1. 12-7 28-32 2. 7-1 26-31 3. 44-39 3-8 4. 11-7 31-37 5. 18-12 8x17 6. 7-2 17-22 7. 1-45 4-9 8. 2-24 9-13 9. 24x2 22-28 10. 2-24 37-41 11. 24-38 32x34 12. 45x46 *


The longest variant has 15 moves! Black gets a King twice with (41-46)! However, is at the end one move too late.
De langste variant heeft 15 zetten! Zwart haalt tweemaal dam met (41-46)! Maar komt aan het eind een zet te laat.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,12,18,44:B3,4,26,28"] 1. 12-7 28-32 2. 7-1 26-31 3. 44-39 4-10 4. 11-7 32-37 5. 1-6 37-41 6. 7-1 10-14 7. 6-22 31-36 8. 22-6 14-20 9. 6-28 41-46 10. 39-33 46x12 11. 1x15 36-41 12. 15-10 41-46 13. 10-5 3-9 14. 33-28 46x10 15. 5x3 *


Impressive variants, but the climax is still to come. It is about how to win after 12-7 (26-31).
Indrukwekkende varianten, maar de climax komt nog. Zo blijkt hoe te winnen na 12-7 (26-31).

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W11,12,18,44:B3,4,26,28"] 1. 12-7 26-31 2. 7-2 28-32 3. 2-19 32-38 4. 11-7 3-8 5. 19x2 31-37 6. 2-30 37-41 7. 30-48 41-46 8. 44-40 4-10 9. 48-43 38x49 10. 7-2 49x35 11. 18-13 35x8 12. 2x5 *


A completely new way to reach 46/5.
Een volledig nieuwe manier om 46/5 te bereiken.


A simple position with incredible contents. Een eenvoudige stand met ongelofelijke inhoud.There is a lot to say about the extraordinary quality of this endgame, but the moves are even more convincing than words. Not only the White moves, but also the Black moves making the solution very difficult for White. This becomes clear already at the first moves. It seems to be logical that White plays 39-33 and 32-27, with a flexible position. However, with very precise moves Black forces a draw.

- 33 (20) 27? (9!) 28 (13!) 28-22 (24!!) 17 (29!) 11 (33!) 43 (18) 6 (7!)=.

Er is is veel over de bijzondere eigenschappen van dit eindspel op te merken, maar de zetten van beide zijden overtuigen nog meer. Niet alleen die van wit dus, maar ook die van van zwart waarmee het wit heel moeilijk gemaakt wordt. Dat wordt al direct duidelijk aan het begin. Zo lijkt het logisch dat wit 39-33 en 32-27 speelt, met een flexibele positie. Maar met een reeks van gedwongen zetten, weet zwart het nog remise te maken. Zie boven.

The Applet shows the first moves of the solution. De Applet laat de eerste zetten van de oplossing zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W32,39,40,49:B2,4,5,15"] 1. 39-33 4-9 2. 33-28 15-20 3. 28-22 20-24 4. 22-18 2-7 5. 32-27 7-11 *


Again White has to take a difficult decision. Again after the wrong move of White, all moves of Black are forced to reach a draw!
Wit moet weer een moeilijke beslissing nemen. Weer zijn na de verkeerde zet van wit, alle zetten van zwart de enige waarme remise bereikt wordt!

- 18-12? (9-13!) 21 (17!) 16, 11 (12!) 6 (29!) 35 (19!)=.

Now is the time for White to play a number of brilliant moves! Nu komt wit met een aantal briljante zetten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,27,40,49:B5,9,11,24"] 1. 27-21 5-10 2. 40-34 10-14 3. 21-16 11-17 4. 18-12 17x8 5. 16-11 8-12 6. 11-6 12-18 7. 6-1 18-22 8. 1-12 22-27 9. 12-26 14-19 *

The climax of the endgame. White can do so much wrong!
De climax van het eindspel. Wit kan zoveel verkeerd doen!

- 26-37? (27-31, 24-29, 31-37)=.
- 49-43? (19-23) 26-42 (27-31!, 31-36!) 3-14 (23-29)=.
- 26-8? (24-30, 27-31) 35-24 of 19 (9-13!)=.
- 26-3 ! (9-13) 3-26 ! (19-23) 26-42? (13-19!!) 42 x 15 (27-31!) 15-10 (31-36!) 49-43 (23-29, 36-41)=. Marvelous! Prachtig!

Now the solution to the end, with after 49-43! 26-48! and 30-24!! a classical final.
Nu de opslossing tot het slot, met na 49-43! 26-48! en 30-24!! een klassiek slot.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK26,34,49:B9,19,24,27"] 1. 26-3 9-13 2. 3-26 19-23 3. 49-43 27-32 4. 26-48 24-29 5. 34-30 13-19 6. 30-24 19x30 7. 43-38 32x43 8. 48x25 29-33 9. 25-14 23-29 10. 14-20 29-34 11. 20x38 34-40 12. 38-33 40-45 13. 33-50 *


An endgame of 27 moves! To complete the 30 moves, the last Applet, with a small combination and the complete solution.
Een eindspel van 27 zetten! Om de 30 zetten vol te maken, nog de laatste Applet, met een kleine combinatie en de hele oplossing.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,25,26,28,37,39,40,42,49:B2,5,6,9,15,17,18,27,29"] 1. 26-21 17x26 2. 16-11 6x17 3. 37-31 26x48 4. 39-34 48x30 5. 25x32 15-20 6. 28-22 20-24 7. 22-18 2-7 8. 32-27 7-11 9. 27-21 5-10 10. 40-34 10-14 11. 21-16 11-17 12. 18-12 17x8 13. 16-11 8-12 14. 11-6 12-18 15. 6-1 18-22 16. 1-12 22-27 17. 12-26 14-19 18. 26-3 9-13 19. 3-26 19-23 20. 49-43 27-32 21. 26-48 24-29 22. 34-30 13-19 23. 30-24 19x30 24. 43-38 32x43 25. 48x25 29-33 26. 25-14 23-29 27. 14-20 29-34 28. 20x38 34-40 29. 38-33 40-45 30. 33-50 *


I suppose that no Grandmaster would be able to win this endgame from the initial position (if Black would play like the main variant). And I am almost sure that nobody would be able to compose this one. Endgames like this are an enrichment for draughts.
However, most important is that draughts lovers can enjoy the always again surprising beauty of our game.

Het lijkt mij dat geen enkele Grootmeester in staat zou zijn dit eindspel vanaf de aanvangsstand te winnen (als zwart zo speelt als de hoofdvariant). En ik ben bijna zeker dat niemand in staat is zoiets te componeren. Zulke eindspelen zijn een verrijking van het damspel!
Maar het belangrijkte is dat dammers genieten kunnen van de steeds weer verrasende schoonheid van ons spel.

woensdag 2 maart 2016

Stef Keetman, Truus, Ton Sijbrands and Jaap Bus cooperating independently

The title of this article needs some explanation. Stef Keetman is the author of the well known computer-program called Truus. Ton Sijbrands used this program a long time ago when anylyzing a game. To the big suprise of Ton, Truus came with an unexpected win. A program does not make any difference between plain or special, good or bad or whatever, but for a draughts lover the endgame is interesting. It is original, starts with an astonishing move and contains two fully thematic variants. The position was BLack 23, 28, 32. White 14 and a King on 42. Truus found that 42-31 !! is the (only) way to win. See for further explanation below.
With the purpose of giving the endgame more depth I later in 2003 changed the position a bit, with 14 to 12. This makes room for trying to get to an initial position without Kings. I also tried to add an other interesting variant. A bit of luck is required in such cases. The result is shown by the Applets.
So Stef, Truus, Ton and me all contributed to the composition, but in a totally different way! It is all a long time ago, but now I have another look at it. It is the start of something modern.

De titel van dit artikel dient wat te worden toegelicht. Stef Keetman is de auteur van het heel bekende programma genaamd Truus. Ton Sijbrands gebruikte dit programma lang geleden bij een analyse van een partij. Tot grote verrassing van Ton kwam Truus met een onverwachte winst. Een programma maakt geen onderscheid tussen gewoon of bijzonder, goed of slecht of wat dan ook, maar voor een liefhebber van dammen is dit eindspel interessant. Het is origineel, begint met een verbazingwekkende zet en kent twee volledig scherpe varianten. De stand was zwart 23, 28, 32, wit 14 en een dam op 42. Truus vond dat 42-31!! de (enige) winst is. Zie voor nadere toelichting hieronder.
Met het doel het eindspel meer diepte te geven veranderde ik de positie later in 2003 een beetje, door 14 op 12 te zetten. Dat maakt ruimte om te trachten een schijven-eindspel te bereiken. Ook probeerde ik een andere interessante variant toe te voegen. Daar hoort een beetje geluk bij. Het resultaat is te zien met de Applets.
Dus Stef, Truus, Ton en ik leverden allen een bijdrage tot de compositie, maar op totaal verschillende wijze ! Het is alles lang geleden, maar ik heb er nu een andere kijk op. Het is het begin van een moderne benadering.

After the first move of White, Black is forced to play (10-14 or 10-15). Because (10-15) is a dull variant, irrelevant because winning in several ways, I do not show it here. After (10-14) White has to play very precise. Playing 12-8 instead of 13-8 means that White comes one move too late too win. The first Applet leads us to the main choice Black has to make.

Na de eerste zet van wit is (10-14 of 10-15) gedwongen. Omdat (10-15) een vervelende variant is, niet relevant want wit kan dan op verschillende manieren winnen, laat ik dat hier niet zien. Na (10-14) moet wit heel precies spelen. Met 12-8 in plaats van 13-8 komt wit één zet te laat om te winnen. De eerst Applet brengt ons tot de belangrijkste keuze die zwart maken moet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W12,18,35,36,37,42,47:B10,16,23,26,28,29,32"] 1. 47-41 10-14 2. 18-13 29-33 3. 42-38 33x31 4. 36x38 26-31 5. 13-8 31-37 6. 41x32 28x37 7. 38-32 37x28 8. 8-3 *


The best choice for Black seems to be (28-32-37), because White cannot prevent that Black achieves reaching promotion to a King. However, White has a surprise available with 46-28 !!
De beste keus voor zwart lijkt (28-32-37) te zijn, want wit kan zwart dan niet meer van promotie naar een dam afhouden. Wit heeft echter een verrassing in petto met 46-28 !!

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK3,12,35:B14,16,23,28"] 1. ... 28-32 2. 3x20 32-37 3. 20-14 23-29 4. 14x46 29-33 5. 12-8 33-39 6. 46-28 39-43 7. 8-3 16-21 8. 3x26 *


A nice way to win, but the main variant is still to come. Though (16-21) seems to be slower than (28-32) it is much more difficult for White to find the right moves. It starts with that after (16-21) 3 x 25 followed by 35-48 seems to be the best move. However, Black survives with (21-26!!). So White plays 3 x 20 ! Enjoy the moves to the finish.

Een aardige manier om te winnen, maar de hoofdvariant komt nog. Hoewel (16-21) langzamer lijkt dan (28-32) is het veel moeilijker voor wit de goede zetten te vinden. Het begint er al mee dat (16-21) 3 x 25 gevolgd door 25-48 de beste voortzetting lijkt. Zwart overleeft echter met (21-26!!). Wit speelt dus 3 x 20 ! Geniet van de zetten naar het eindpunt.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK3,12,35:B14,16,23,28"] 1. ... 16-21 2. 3x20 21-27 3. 20-42 27-32 4. 42-31 32-38 5. 12-8 38-43 6. 8-3 *


Now we have reached the final with the two thematic variants. The second one is the nicest.

Nu is de finale bereikt met de twee scherpe varianten. De tweede is de mooiste.- (43-49) 31-18, 3 x 44, 35 x 44

- (43-48) 3-26 !! (48-25) 35-30 (25 x 43) 31-22, 26 x 48.

Selection

Truus knew how to win when the position Black 23, 28, 32. White 12, 35, King 42 was reached (even earlier). Every computer-program, in particular when it has at least a 6 piece endgame database, finds the winning moves. All positions with 6 pieces or more are already there, in the databases of all the many computers using these programs. However, we do not know how to find the interesting ones. By far most of the many billions positions in the databases are not interesting as a composition. I got the idea that it should be possible that a new program selects the positions out of the endgame database where all the moves are the only ones winning, till the moment that Black cannot play anymore, with only one White left. So I contacted Ed Gilbert USA, the author of Kingsrow. He was very quick with building the basic program. We discussed some ideas how to reach a useful selection. The first steps are successful, but it seems that there are millions of positons with fully thematic variants! So there is still work to do, but I can show you a concrete spectacular result already achieved.

Selectie

Truus wist hoe te winnen toen de positie Zwart 23, 28, 32. Wit 12, 35, Dam op 42 was bereikt (zelfs eerder). Elk computer programma, in het bijzonder die met met minstens een 6 stukken database, vindt de winnende zetten. Al de posities met 6 stukken of meer zijn er al, in de databases van al de vele computers die deze programma´s gebruiken. Maar wij weten niet hoe de interessante gevonden kunnen worden. Veruit de meeste van de vele miljarden posities in de databases zijn als compositie niet interessant. Ik kreeg het idee dat het mogelijk moest zijn dat een programma de posities uit de eindspeldata base selecteert waar al de zetten de enige zijn die winnen, tot het moment dat zwart niet meer spelen kan, met slechts één witte die overblijft. Daarom heb ik contact opgenomen met Ed Gilbert USA, de auteur van Kingsrow. Hij kwam heel snel met het basis programma. Wij bespraken enige mogelijkheden een bruikbare selectie te bereiken. De eerste stappen zijn al gelukt, maar het ziet er naar uit dat er miljoenen posities zijn met volledig scherpe varianten! Er is dus nog werk te doen. Maar ik kan al een concreet spectaculair resultaat laten zien.

The endgame of the diagram was selected out of the endgame database. Ed Gilbert found a number of other interesting ones, but I give this one as an example.
White has to take care that Black cannot play (18-22-27), so plays as till the next diagram. Black has to play such that White cannot attack the one on (22).

Het eindspel van het diagram is geselecteerd uit de eindspel database. Ed Gilbert vond meer interessante eindspelen, maar ik geef deze als voorbeeld.
Wit moet ervoor zorgen dat zwart geen (18-22-27) spelen kan en speelt daarom zo tot het tweede diagram. Zwart moet zo spelen dat wit het stuk op 22 niet aanvallen kan.- 2-11 (4-10) 11-33 (1-7) 33-38 (18-22) 29-23 (10-14) 39-33 (3-9)

With (3-9) Black made it impossible for White to attack with 38-47 (22-27) 47-36. So White has to switch to another plan. The solution is really amazing.
Met (3-9) maakt zwart het wit onmogelijk aan te vallen met 38-47 (22-27) 47-36. Wit moet dus wat anders bedenken. De oplossing is werkelijk verbazingwekkend.- 38-43 (14-20) 33-29 ! (20-25) 43-39!
- 38-43 (14-20) 33-29 ! (7-11) 23-18 !, 43-25!
- 38-43 (7-11) 43-48! (22-27) 23-19 !, 48-34!
- 38-43 (7-11) 43-48! (5-10) 33-28!! 48-42 (33-39) 42-15!!

Black finds a way to defend himself much longer, with a long fully thematic variant. This is shown by the Applet below, starting with a combination I added to the endgame in order to get a complete composition. The total solution takes 29 thematic moves, with a bit of cooperation of Black in a clearly losing position at the end !
It is a very promising result of the programming by Ed and our cooperation.

Zwart vindt en manier om zich veel langer te verdedigen, met een volledig scherpe variant. Dat laat de Applet zien die begint met een combinatie die ik aan het eindspel heb toegevoegd om een complete composite te krijgen. De totale oplossing kent 29 scherpe zetten, met een beetje medewerking van zwart in een duidelijk verloren stand aan het eind!
Het is een veelbelovend resultaat van het programmeren van Ed en onze samenwerking.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,24,28,29,33,37,39,40,41,42,43:B1,3,4,5,7,10,13,26,36"] 1. 37-31 36x49 2. 31-27 49x19 3. 23x14 10x19 4. 27-21 26x17 5. 28-23 19x28 6. 33x2 13-18 7. 2-11 4-10 8. 11-33 1-7 9. 33-38 18-22 10. 29-23 10-14 11. 39-33 3-9 12. 38-43 7-11 13. 43-48 5-10 14. 33-28 22x33 15. 48-42 10-15 16. 42x29 14-20 17. 29-34 20-24 18. 34-39 11-16 19. 39-43 15-20 20. 23-18 24-29 21. 18-12 29-33 22. 12-7 20-24 23. 43-49 33-39 24. 7-1 16-21 25. 49x16 39-44 26. 1-40 44x35 27. 16-7 35-40 28. 7x45 24-29 29. 45x4 *


I appreciate comments, in particular from endgame experts, also regarding the consequences for endgame contests. Not so much of a problem I presume.

Ik stel commentaar op prijs, in het bijzonder van eindspel-kenners, ook wat de consequencies betreft voor eindspel-wedstrijden. Geen groot probleem veronderstel ik.

vrijdag 12 februari 2016

Simple Forcings

About half a year earlier I published an article called Simple Endgames and got some nice reactions. This article contains a few simple forcings. To be honest, I prefer the more complicated ones. In particular because I like an active, sometimes even an ingenious, defense of Black. Such that the game, though it is only a fantasy, gives the impression of two strong players in a real battle. A beautiful game is mostly between two strong players challenging the opponent.
I present the forcings with hardly any comments. Obviously all moves of White are the only winning and for the reader it will be clear that every other move of Black is losing as well, as a rule easier for White.
The numbers above the Applets help me to find my compositions back later, with the complete solution and remarks.

Ongeveer een half jaar geleden heb ik een artikel gepubliceerd genaamd Simple Endgames, waarop ik enige leuke reacties kreeg. Dit artikel brengt een paar eenvoudige forcings. Om eerlijk te zijn, ik geef de voorkeur aan wat gecompliceerder forcings. In het bijzonder omdat ik een actieve, soms ingenieuze, verdediging van zwart prefereer. Zo dat het spel, ook al is het een fantasie, de indruk geeft van twee sterke spelers die een echt gevecht leveren. Wat men een mooie partij noemt is meestal een strijd tussen twee sterke spelers die het de tegenstander niet eenvoudig maken.
Ik breng de forcings vrijwel zonder commentaar. Vanzelfsprekend zijn de witte zetten de enige die winnen en voor de lezer zal het duidelijk zijn dat elke andere zet van zwart eveneens verliest, als regel dan gemakkelijker voor wit.
De nummers boven de Applets helpen mijn composities later nog terug te vinden, met de complete oplossing en opmerkingen.

1631 J.C.R. Bus
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W12,13,18,21,25,35:B2,4,11,19,24,29"] 1. 12-8 11-16 2. 18-12 16x27 3. 12-7 2x11 4. 8-2 19x8 5. 2x38 29-34 6. 38x20 34-39 7. 20-3 8-13 8. 3-9 13-19 9. 35-30 4x13 10. 30-24 19x30 11. 25x43 *


1548 J.C.R. Bus Variation of one of my best known miniatures
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,24,28,29,38,50:B2,9,12,13,25,35"] 1. 23-19 12-18 2. 19x8 2x13 3. 28-23 18-22 4. 23-19 22-28 5. 19x8 9-13 6. 8x19 28-33 7. 24-20 25x34 8. 38x40 35x44 9. 50x39 *


1519 J.C.R. Bus The climax of the endgame is the move 36-31!!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,26,36,38,41,42,43,44,48,49:B7,9,11,13,18,22,28,29,33,34"] 1. 26-21 11-16 2. 38-32 16x47 3. 48-42 47x38 4. 43x1 13-18 5. 1x23 29x18 6. 44-39 33x44 7. 49x29 22-28 8. 41-37 18-23 9. 29x18 28-33 10. 18-12 33-39 11. 12-7 39-43 12. 36-31 43-49 13. 7-1 49-38 14. 20-15 9-14 15. 31-26 14-20 16. 15x24 38x15 17. 1-29 15x31 18. 26x37 *


1647 J.C.R. Bus After 29-24, 25 x 34, 49-44, Black escapes with (8-12).

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,20,25,29,31,38,39,49:B7,8,9,15,19,22,35"] 1. 39-33 15x24 2. 29x20 35-40 3. 49-44 40x49 4. 31-27 49x21 5. 16x18 19-24 6. 20x29 8-13 7. 18-12 7x18 8. 33-28 9-14 9. 29-24 14-19 10. 28-23 18x20 11. 25x23 *


1636 J.C.R. Bus
Final H. Chiland, extension A. van Mourik

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W29,30,33,34,35,47:B2,5,8,15,19,31"] 1. 30-25 8-13 2. 34-30 2-8 3. 29-24 8-12 4. 33-28 12-18 5. 28-23 18x20 6. 25x23 5-10 7. 23-19 13x24 8. 30x19 10-14 9. 19x10 15x4 10. 35-30 4-9 11. 30-24 9-13 12. 24-20 13-19 13. 20-15 19-23 14. 15-10 23-29 15. 10-5 29-34 16. 5-23 34-39 17. 23-28 39-43 18. 28-37 31x42 19. 47x49 *


1477 D. Vuurboom, Arrangement J.C.R. Bus

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,26,27,29,31,33,38,41,50:B2,5,6,7,9,11,17,19,40"] 1. 27-21 7-12 2. 50-44 40x49 3. 29-23 49x47 4. 23x3 47x24 5. 15-10 5x14 6. 3x16 17-22 7. 21-17 22x11 8. 16x7 2x11 9. 26-21


1675 J.C.R. Bus A little bit better than simple

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,27,31,35,43,44,48:B8,13,15,18,22,24,33"] 1. 26-21 8-12 2. 21-17 12x32 3. 43-38 32x43 4. 48x17 18-22 5. 17x28 13-19 6. 44-39 24-29 7. 28-22 *


The position now, with Black to move, contains, besides a double opposition, two surprising variants, leading to the same final. The variants are explained below the diagram.

De stand die nu bereikt is, met zwart aan zet, kent, behalve een dubbele oppositie, twee verrassende varianten die hetzelfde slot hebben. De varianten worden aangegeven onder het diagram.- (19-23) 31-27! (15-20) 22-18!, 27-22 (20-24) 39-34, 35 x 44.
- (19-23) 31-27! (15-20) 22-18!, 27-22 (29-34, 20-25) 30-24 (25-30) 22-18! (12 x 23) 24-19, 35 x 24.

The other variant is in principle the same, but even more surprising is that it proves to be the only way to win!
De andere variant is in principe hetzelfde, maar hier is het nog verrassender dat het de enige winst is!

-(15-20) 22-18!! (19-23) 31-27, 27-22, etc.

This last forcing gives a bit more real choice of moves for Black and the moves of White are not obvious. However, the composition is not complicated.

Deze laatste forcing geeft een beetje meer echte keuzes voor zwart en de witte zetten zijn niet vanzelfsprekend. Maar de compositie is niet ingewikkeld.

dinsdag 1 december 2015

World Championship Draughts 2015 Emmen

The World Championship Draughts 2015 was extremely well organized, with a very high level of players. It was exciting, in particular the last few rounds. Also for the spectators at the venue as well as all over the world. Modern information technology, including computer-analyses, contributed a lot to real time information during the games. The presentations and comments of Harm Wiersma and Auke Scholma were also much appreciated.

Het Wereldkampioenschap Dammen 2015 was uitstekend georganiseerd, met spelers van heel hoog niveau. Het was spannend, in het bijzonder de laatste ronden. Ook voor de aanwezige toeschouwers en die over de hele wereld. Moderne informatie technologie, inclusief cmputer-analyses, droeg veel bij de partijen zet voor zet te kunnen volgen als ware men erbij. De presentaties en het commentaar van Harm Wiersma en Auke Scholma werden ook hoog gewaardeerd.

This article contains games of the players reaching the five best positions of the final ranking. Alexsey Chizhov, the ten times World Champion, reached place 5, which was a bit of a disappointment for him. When we waited for the closing ceremony Alexsey told me that he was not in a good shape during the first half of the tournament. Indeed he missed a number of opportunities in particular in the endgame phase, but he was also quite unlucky at least in one of the games. It could have happened as well at he game presented below, but this time it went all right for Alexsey and he got the well deserved victory.

Dit artikel bevat partijen van de spelers die bij de beste vijf op de ranglijst eindigden. Alexsey Chizhov, tien keer wereldkampioen, bereikte plaats 5, hetgeen toch wel een teleurstelling voor hem was. Toen we moesten wachten op de sluitings-ceremonie vertelde Alexsey mij dat hij niet goed in vorm was gedurende de eerste helft van het toernooi. Inderdaad miste hij een paar kansen in het bijzonder in de eindspel-fase, maar hij had ook echt pech in minstens één van de partijen. Dat had ook kunnen gebeuren bij de hieronder besproken partij, maar nu ging het goed voor Alexsey and hij bereikte de welverdiende winst.

The first move is really surprising. After 39-33, 43 x 34 (21-26) 29-24, 24-20, 30 x 10 is a draw of course, but Alexsey has a better combination in mind as shown by the Applet. Ainur Shaibakov saw the combination and was convinced that is is loosing for him. However, the Applet proves a difference.

De eerste zet is heel verrassend. Na 39-33, 43 x 34 (21-26) 29-24, 24-20, 30 x 10 is het natuurlijk remise, maar Alexsey heeft een betere combinatie uitgedacht zoals de Applet laat zien. Ainur Shaibakov zag deze combinatie en was ervan overtuigd dat het zou verliezen. Maar de Applet laat wat anders zien.

Alexsey Chizhov-Ainur Shaibakov

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,29,30,31,35,36,38,39,43,48,49:B3,6,8,9,14,15,16,21,22,27,28"] 1. 39-33 28x39 2. 43x34 21-26 3. 29-24 26x37 4. 48-42 37x48 5. 24-20 15x24 6. 30x10 48x30 7. 35x24 27-31 8. 36x18 9-13 9. 18x9 3x5 10. 25-20 16-21 11. 20-14 21-27 12. 14-9 8-13 13. 9x18 27-31 14. 18-13 31-36 15. 13-9 36-41 16. 9-4 6-11 *


So Black did not play (21-26), but (14-20) that seems to be the only one to survive. However, Chizhov went straightforward to win. Zwart speelde dus geen (21-26), maar (14-20) wat de enige zet met overlevingskansen lijkt te zijn. Echter, Chizhov ging regelrecht naar de winst.

Alexsey Chizhov-Ainur Shaibakov

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,29,30,31,35,36,38,39,43,48,49:B3,6,8,9,14,15,16,21,22,27,28"] 1. 39-33 28x39 2. 43x34 14-20 3. 25x14 9x20 4. 48-42 21-26 5. 42-37 3-9 6. 29-23 9-14 7. 34-29 6-11 8. 30-24 8-13 9. 35-30 20-25 10. 49-43 25x34 11. 29x40 *


Though he has a high rating it was surprising that Artem Ivanov from Ukraine reached the fourth place, only one point behind Roel Boomstra and Jan Groenendijk. The game below is one example of his strength. Ndiaga Samb from Senegal played something very unusual. Ivanov found a convincing reply. Long before the excecution of the combination the position was already winning for Ivanov. After (18-22) Samb gave up, but the Applet shows the complete combination.

Hoewel hij een hoge rating heeft was het toch een verrassing dat Artem Ivanov uit de Ukraine de vierde plaats bereikte, slechts één punt achter Roel Boomstra en Jan Groenedijk. De partij hieronder is een voorbeeld van zijn sterke spel. Ndiaga Samb uit Senegal speelde iets heel ongewoons. Ivanov vond een overtuigend antwoord. Al lang voordat de combinatie werd uitgevoerd stond Ivanov al gewonnen. Samb gaf het op na (18-22), maar de Applet laat de hele slagzet zien.

Ndiaga Samb-Artem Ivanov

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,29,30,33,34,35,36,37,38,39,43,45,48,49:B2,3,4,7,8,9,13,14,15,16,22,25,26,27"] 1. 23-18 14-20 2. 38-32 27x38 3. 18x27 38-42 4. 27-22 42x31 5. 36x27 13-19 6. 33-28 19-23 7. 28x19 20-24 8. 29x20 15x13 9. 39-33 7-12 10. 48-42 13-18 11. 22x13 9x18 12. 43-38 12-17 13. 33-28 3-9 14. 42-37 18-22 15. 27x18 26-31 16. 37x26 17-21 17. 26x17 8-12 18. 17x8 2x42 *


The game at round 8 between Roel Boomstra and Jan Groenendijk seemed to be of vital importance for the competition. The first Applet below contains a simpler way to win than as played in the game. Winning against the opponent with the same number of points at the end of the competition could have been decisve for the World Title. However, it came different.

De partij van ronde 8 tussen Roel Boomstra en Jan Groenedijk leek van vitaal belang voor de einduitslag. De eerse Applet hieronder geeft een eenvoudiger manier om te winnen dan zoals het in de partij ging. Winnen van de tegenstander met hetzelfde aantal punten aan het eind van het toernooi had beslissend kunnen zijn voor de Wereldtitel. Het liep echter anders.

Roel Boomstra-Jan Groenendijk

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,27,28,30,32,35,37,38,40,42,45,47:B8,9,10,13,14,16,17,19,21,24,26,29"] 1. 40-34 29x40 2. 45x34 8-12 3. 47-41 12-18 4. 28-23 18x40 5. 35x44 24x35 6. 25-20 14x25 7. 27-22 17x28 8. 32x5 *


Roel Boomstra played another way to win, but (10-15) would have been much better than (8-12?). Roel Boomstra won op een andere manier, maar (10-15) zou veel beter geweest zijn dan (8-12?).

Roel Boomstra-Jan Groenendijk

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,27,28,30,32,35,37,38,40,42,45,47:B8,9,10,13,14,16,17,19,21,24,26,29"] 1. 27-22 8-12 2. 22x11 16x7 3. 47-41 10-15 4. 41-36 7-11 5. 38-33 29x47 6. 28-23 19x28 7. 30x6 28-33 8. 6-1 33-39 9. 1-6 39-43 10. 37-31 26x28 11. 6x48 9-13 12. 48-30 13-18 13. 30-43 21-26 14. 43-32 *


Obviously the main competitor for everybody was the World Champion Alexander Georgiev. The difficulty for a World Champion is that most of the other players are satisfied with, or even play only for, reaching a draw. When strong players are focussed on keeping things as neutral as possible it is very hard to win. However, Alexander is used to that and he manages to get advantage even at very dull games. The main thing is that Alexander Georgiev is better at endgames than most of the other competitors. He is the World Champion because he is not only a strong player as most of the Grandmasters, but is better in endgames. One of many examples is given below, it was rewarded by the FMJD as the best endgame of the World Championship 2015. Look at the moves, 27-21!, 6-1!, 1-34! and 48-26! His opponent was Arnaud Cordier, who played very well during this tournament and even caused the final decision of the World Championship!

Natuurlijk was Alexander Georgiev de belangrijkste tegenstander voor iedere deelnemer aan het Wereldkampioenschap. De wereldkampioen heeft ermme te maken dat de meeste tegenstanders tevreden zijn met, of alleen maar spelen om, remise te maken. Als sterke spelers als doel hebben om remise te maken, is het heel moeilijk om te winnen. Alexander is daar echter aan gewend want hij ziet kans om zelfs bij heel vervelende partijen nog voordeel te behalen. Een van de voorbeelden wordt hieronder getoond, het werd beloond door de FMJD als het beste eindspel van het WK 2015. Zie de zetten 27-21!, 6-1!, 1-34! en 48-26! Zijn tegenstander was Arnaud Cordier die een heel goed toernooi speelde en zelfs zorgde voor de beslissing van het WK!

Alexander Georgiev-Arnaud Cordier

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,27,35,38,47,50:B8,20,21,25,36,39"] 1. 27-22 20-24 2. 16x27 24-29 3. 22-17 29-33 4. 38x29 39-43 5. 27-21 43-49 6. 21-16 49-38 7. 17-11 38x15 8. 11-6 8-12 9. 6-1 12-17 10. 1-34 15-4 11. 34-48 4-18 12. 48-26 17-22 13. 16-11 22-28 14. 11-6 18-1 15. 26-21 28-33 16. 21-49 33-39 17. 49-16 1-12 18. 35-30 25x34 19. 6-1 12-29 20. 16-49 29-42 21. 1x40 39-44 22. 50x39 *


The final round. De laatste ronde

Before the start of the final round Alexander Georgiev had 24 points and 6 victories. Jan Groenendijk 23 points and also 6 victories. Roel Boomstra 23 points as well, but "only" 5 victories. So it was very unlikely that Roel could win the World Title. In particular because Wouter Sipma got the instruction from the Dutch team to play for a draw against Georgiev. The chance to become World Champion was much bigger for Jan Groenendijk. When he should win and Georgiev playing a draw, Jan would become the youngest World Champion Draughts ever, at the age of seventeen!!
By playing a draw Roel would be sure to reach the third place, even when Chizov and Ivanov should win the last game, what they both did by the way.

Voor het begin van de laatste ronde had Alexander Georgiev 24 punten en 6 overwinningen. Jan Groenendijk 23 punten en eveneens 6 maal winst. Roel Boomstra ook 23 punten, maar "slechts" 5 overwinningen. Het was dus zeer onwaarschijnlijk dat Roel nog Wereldkampioen zou worden. In het bijzonder omdat Wouter Sipma van het Nederlandse team de instructie had gekregen om remise te spelen tegen Georgiev. De kans om Wereldkampioen te worden was veel groter voor Jan Groenedijk. Als hij zou winnen en Georgiev remise zou spelen, zou Jan de jongste Wereldkampioen Dammen ooit worden, op 17 jarige leeftijd!!
Door remise te spelen was Roel zeker van de derde plaats, ook al zouden Chizov en Ivanov beiden winnen, wat ze overigens ook deden.

Ganjargal Ganbaatar-Roel Boomstra ended in a draw, soon followed by a draw between Alexander Georgiev-Wouter Sipma. So now Jan Groenendijk had the chance to become Worldchampion. Arnaud Cordier played at the initial position of the next Applet an exciting move, in particular while after (13-18) 11-7 is not possible because of the variant below. That is why Arnaud played 45-40 and after (1-6) it seemed that Georgiev was Worldchampion again as the Applet shows.

- 16-11 (13-18) 11-7 ? (22-27, 12-17, 3-8, 1 x 12, 23 x 41).

Ganjargal Ganbaatar-Roel Boomstra eindigde in remise, spoedig gevolgd door een puntendeling bij Alexander Georgiev-Wouter Sipma. Jan Groenendijk had toen dus de kans om Wereldkampioen te worden. Arnaud Cordier speelde in de stand van de volgende Applet een spannende zet, in het bijzonder omdat na (13-18) 11-7 niet kan vanwege bovenstaande variant. Daarom speelde Arnaud 45-40 en na (1-6) zag het er naar uit dat Georgiev weer Wereldkampioen geworden was zoals de Applet laat zien.

Arnaud Cordier-Jan Groenendijk

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,25,32,33,37,38,39,42,45,47:B1,3,12,13,14,19,22,23,24,36"] 1. 16-11 13-18 2. 45-40 1-6 3. 39-34 6x17 4. 47-41 36x47 5. 33-28 22x33 6. 38x9 47x16 7. 40-35 3x14 8. 37-32 16x30 9. 35x11 12-17 10. 11x22 *


However, Arnaud Cordier did not see the combination and the game went on. Cordier made it difficult for himself by playing 32-27 ? instead of 34-30.

Echter, Arnaud Cordier zag de combinatie niet en het spel ging verder. Cordier maakte het moeilijk voor zichzelf door 32-27 ? te spelen i.p.v. 34-30.

Arnaud Cordier-Jan Groenendijk

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,25,32,33,37,38,39,40,42,47:B3,6,12,14,18,19,22,23,24,36"] 1. 39-34 6x17 2. 33-28 22x33 3. 38x9 3x14 4. 32-27 19-24 5. 40-35 23-29 6. 34x23 18x29 7. 42-38 12-18 8. 37-32 18-23 9. 38-33 29x38 10. 32x43 23-29 11. 43-38 29-34 12. 38-33 14-19 *


Cordier missed his last chance to force a draw by playing as below. Cordier miste hier zijn laatste kans om de remise te forceren, zoals hieronder aangegeven.

- 25-20!, 35-30!, 33-28 (25-30) 27-22 (17-21) 22-18 (30-34) 18-12 (34-39) 28-22! (39-44) 22-17 (21-27) 12-7 (44-50) 17-12=.

Everybody thought now that Jan Groenedijk would become the new World Champion. A large number of spectators went to the playing room in order to be there at the moment that Arnaud would gratulate Jan with his Worldtitle. However, Jan got time trouble (as usual for him), what made it even more exciting for the spectators. This contributed to the most spectacular finish of a World Championship Draughts ever. See the last move of the Applet.

Iedereen dacht nu dat Jan Groenendijk Wereldkampioen zou worden. Een groot aantal toeschouwers ging naar de speelzaal om het moment mee te maken dat Arnaud Jan zou feliciteren met zijn Wereldtitel. Jan kwam echter in tijdnood (zoals bij hem gebruikelijk), waardoor het nog spannender werd voor de toeschouwers. Dat droeg bij tot het meest spectaculaire slot van een Wereldkampioenschap dammen ooit. Zie de laatste zet van de Applet.

Arnaud Cordier-Jan Groenendijk

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,27,33,35,47:B17,19,24,34,36"] 1. 33-28 34-39 2. 27-22 17-21 3. 22-18 39-44 4. 18-12 44-50 5. 28-23 19x28 6. 12-8 28-32 7. 8-2 32-37 8. 2x30 37-41 9. 25-20 41-46 10. 30-43 21-26 11. 35-30 50-17 12. 43-48 17-8 13. 47-41 *


The result is that Alexander Georgiev kept his Worldtitle. With 9 Worldtitles he is very close now to the fabulous record of 10 by Alexey Chizhov. Of course it was a disappointment for Jan and for his Dutch fans, but finally everybody respected the victory of Alexander Georgiev. Moreover, it is not sure that Jan Groenendijk would have won the game when he had played a better move than (17-8 ??). Strong computer programs have no doubt that the position was winning, but playing the right moves to win is something else. Below I will give the system to win, the programs do not show us what the right way is.

Het resultaat is dat Alexander Georgiev Wereldkampioen blijft. Met 9 Wereldtitels komt hij heel dicht in de buurt van het geweldige wereldrecord van Alexey Chizhov met 10. Het was natuurlijk een teleurstelling voor Jan Groenendijk en zijn Nederlandse supporters, maar tenslotte respecteerde iedereen de overwinning van Alexander Georgiev. Het is ook nog de vraag of Jan Groenendijk gewonnen zou hebben als hij een betere zet dan (17-8 ??) gespeeld zou hebben. Sterke computer programma´s twijfelen er niet aan dat de positie gewonnen was, maar de goede zetten te spelen om te winnen is wat anders. Hieronder geef ik het systeem om te winnen, de programma´s geven dat niet doelgericht aan.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W20,30,47,K48:BK17,26,36,K46"] 1. ... 17-28 2. 48-43 28-19 3. 30-25 19-10 4. 20-15 10-19 5. 43-38 19-8 6. 38-33 26-31 7. 33-42 8-26 8. 42-33 46-32 9. 33-29 31-37 10. 29-33 37-41 11. 33-44 41-46 12. 44-39 32-27 13. 39-50 26-37 14. 50-45 37-23 15. 45x31 36x27 16. 47-42 46-19 17. 42-38 27-31 18. 38-33 31-36 19. 33-29 36-41 20. 29-24 19x30 21. 25x34 41-46 *


Though it looks quite simple, we cannot be sure that Jan would have found this way to win. More important is that Jan played a splendid tournament and was rewarded with the Grandmaster title. He is seventeen years of age. Only Harm Wiersma was still a few month younger when he became Grandmaster. With his second place Jan has the right to Challenge the World Champion Georgiev in a match. We wish Jan all the best, not only concerning draughts.

Hoewel het er nogal eenvoudig uitziet, weten wij niet of Jan deze manier om te winnen gevonden had. Belangrijker is dat Jan een formidabel toernooi speelde en beloond werd met de Grootmeester titel. Hij is slechts zeventien. Alleen Harm Wiersma was nog een paar maanden jonger toen hij Grootmeester werd. Door zijn tweede plaats kreeg Jan het recht de Wereldkampioen uit te dagen in een match. Wij wensen Jan al het goede, niet alleen wat dammen betreft.