vrijdag 20 april 2018

the amazing richness of draughts


Preface/ Voorspel

With one Man more White seems  to win easily. However, even when White starts with a forcing, Black can take the opportunity to reach a surprising draw. See the first diagram.

Met een stuk meer lijkt wit eenvoudig te kunnen winnen. Echter, zelfs als wit begint met een forcing, kan zwart nog de gelegenheid benutten een verrassende remise te bereiken,  Zie het eerste diagram.


37-31 (21-26) 41-37 (17-21) 23-19 (12-18!) 19 x 8 (2 x13 ) 34-29 (9-14!) 16-11 (6 x 17) 27 x 16 (14-19!) 31-27 ( 19 x 30) 25 x 34 ( 13-19!) 34-30 A (18-23 !) 29 x 18 (19-24!) 30 x19 (17-22 !) 18-13 (22 x 42) 13-8 (42-47!) 8-3 (1-7!) 3-17 (26-31!) 36 x 27 (47-36!) 27-21 (15-20!) 17-28 (7-12!) 28-6 (36-41) 6-28 (41-36) 28-50 (36-41) 50-28 (41-36) 16-11 (20-24) 19 x 30 (36-27!)=.

All the moves with notes of exclamation should not be played erlier or later. At the end White has to go out of repeating moves, but cannot avoid the draw anyway.

Alle zetten met uitroepteken moeten niet vroeger of later gespeeld worden. Tenslotte moet wit uit de herhaling van zetten, maar kan de remise op geen enkele wijze voorkomen. 


A 32-28 (19-24!) 29 x 20 ( 15 x 24) 37-32 (1-7!) 36-31 ( 26 x 37) 32 x 41 (7-12!) 41-37 (17-21!!) 37-32 (24-29!) 34 x 23 (18 x 29) =.

 All the moves of Black are the only way to reach the draw. A thematic draw so to say.

Al de zetten van zwart zijn de enige om de remise te bereiken. Een scherpe remise kan men zeggen.The solution

From the start of the diagram above White reaches the diagram below, with the forcing followed by a combination.

Vanaf het diagram hierboven bereikt wit het volgende diagram, met de forcing gevolgd door een combinatie.

37-31 (21-26) 41-37 (17-21) 32-28 !! (21 x 41) 36 x 47 (26 x 37) 47-42 (37 x 48) 16-11 ( 48 x 29)
23 x 3 ( 6 x 17 ) 28-22 (17 x 28 ) 3 x 39 !!This impressive endgame has five fully thematic long variants. We start with those ending in a classical way. The last two are the most specacular.

Dit indrukwekkende eindspel heeft vijf volledig scherpe lange varianten. We beginnen met die welke klassiek eindigen. De twee laatsten zijn het meest spectaculair.

- (13-19) 39-44 ! (19-23) 44-33 (1-7) 33-24 (7-12) 25-20 (2-8) 24 x 2 (15 x 24) 2 x 30
(23-28) 30-25 (28-32) 25-3 (12-18) 3-9 (18-23) 9- 20 (32-37) 20-14 (37-42) 14 x 48.

- (1-7) 39-48 ! (13-19) 48-30 (19-23) 30-24 (7-12) 25-20 (2-8) 24 x 2 (15 x 24 ) 2 x 30 (23-28) 30-25 ( 28-33) 25-3 (12-18) 3-9 (18-23) 9-14 (23-29) 14-20 (29-34) 20 x 38 (34-40) 38-33 (40-45).

- (1-7) 39-48 (7-11) 48-37 (13-18) 37-28 (11-16) 28-19 (16-21) 19-35 (18-22 of 18-23) 25-20
 (15 x24) 35 x 16 (2-7) 16 x 2.

- (1-7) 39-48 (7-11) 48-37 ( 11-16) 37-32 (2-8) 32-28 (8-12) 28-44 ( 12-18) 44-28 (16-21) 28-11
(21-26) 11-2 (15-20) 2 x 15 (18-23) 15-47 (26-31) 25-20 (31-37) 20-15 (23-29) 47 x 24 (37-41) 24-19 (41-47) 19-24 ( 47 x 30) 15 x 24.   Sixteen moves. Zestien zetten !!

- De climax. (1-7) 39-48 (7-11) 48-37 (11-17) 37-26 ( 17-22) 26-8 (22-27) 8 x 35 (15-20) 25 x 14 (27-32) 35-8 !!! (2 x 13) 14-10 (32-38) 10-4 ( 13-19) 4-10 (19-24) 10-15 (38-43) 15 x 49.


Starting with the first diagram and choosing the longest variant, the solution takes 24 moves. More important is that every move of White of all variants are the only ones winning and sometimes quite surprising.

Vanaf het eerste diagram en kiezen voor de langste variant, benodigt  de oplossing  24 zetten.
Belangrijker is dat iedere zet van wit van al de verschillende varianten de enige zijn die winnen en soms nogal verrassend. 

 vrijdag 29 december 2017

The best miniature of Matus

The previous article contains a number of excellent compositions of V.Matus. This second article is dedicated to a superb composition that needs quite a lot of explanation to fully understand why this composition is something special. The first Applet gives the solution of the first thematic variant. The second thematic variant is explained by the next Applet. These two variants make it a good miniature. However,a third,totally different, variant is the one that makes the composition superb. Het vorige artikel laat een aantal uitstekende composities zien van V.Matus. Dit tweede artikel is gewijd aan een formidabele compositie die nogal wat uitleg nodig heeft om volledig te begrijpen waarom deze compositie iets bijzonders is. De eerste Applet geeft de oplossing van de eerste scherpe variant. De tweede scherpe variant wordt duidelijk door de tweede Applet. Deze twee varianten maken het een goede miniatuur. Maar een derde, totaal verschillende, variant is die welke de compositie formidabel maakt. From the initial position of the miniature shown by the first Applet White could play as follows. However, the Black Man on 13 makes it a draw! 37-32 (15 x 35) 32 x 3 (45-50) 3-25 (50 v30) 25 x 8 =. Vanaf the aanvangsstand van de miniatuur, zie de eerste Applet, kan wit zo spelen als hierboven aangegeven. Maar de zwarte op 13 zorgt ervoor dat het remise wordt! The solution is: De oplossing is:
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,30,34,37,40,44,48:B8,15,17,18,27,33,45"] 1. 37-31 15x35 2. 31x2 45-50 3. 2-11 50x25 4. 11x50 35x44 5. 50x39 25x43 6. 48x39 *
After 3. 2-11 Black could also play 3. 50 x 30. Na 3. 2-11 kan zwart ook 3. 50 x 30 doen.
[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK11,34,40,44,48:B17,33,35,K50"] 1. ... 50x30 2. 11x25 35x44 3. 25-39 44x33 4. 48-43 *
So far it is a good miniature with the two thematic variants, but not much more than that. Tot zover is het een goede miniatuur met de twee scherpe varianten, maar niet veel meer dan dat. The surprise is that this miniature also contains a real endgame,fully different, with far more moves and rather difficult to solve. See both false solutions below. - 31, 2 (21) 11 (27) 39 (32) 42 (50) 38 (43) 48 (30!) 25 (44)=. - 31, 2 (21) 29, 7 (28) 11 (40!) 35 (27) 42 (27-32)=. De verrassing is dat deze miniatuur ook een volwaardig eindspel biedt, volkomen anders, met veel meer zetten en niet zo eenvoudig om op te lossen. Zie de twee schijnoplossingen hierboven. The fully thematic variant has 48-43 and 2-13! as the deciding moves. De volledig scherpe variant heeft 48-43 en 2-13! als de beslissende zettten.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,30,34,37,40,44,48:B8,15,17,18,27,33,45"] 1. 37-31 15x35 2. 31x2 17-21 3. 34-30 45x25 4. 48-43 21-26 5. 2-13 25-30 6. 13-22 26-31 7. 22x25 31-37 8. 25-14 37-42 9. 43-38 42x33 10. 14-25 33-38 11. 25-48 *

maandag 18 december 2017

V.Matus

At 2-09-2017 I published an article with a number of brilliant compositions of Evgraf Zubov. My plan was to do the same with compositions of V.Matus who was very successful with draughts composition contests including World Championships. So I studied Turbo Dambase, Eric´s Damsite, CPI publications and the high quality book of Matus, made with the assistance of Zubov. The book contains a large number of photos. A few of these photos show Pieter Hildering, the charming Vitalia Doumesh and me at a meeting at 2008 in Poland with Matus, Zubov and Kaciuska. A few months later I visited Moscow for about a week in order to meet Matus and Zubov, where we showed and discussed our compositions.

The selection I made for this article is mainly from the book of Matus and does not contain compositions of the selection made at Eric`s Damsite, but other interesting compositions out of the book.

During my extended search I found to my suprise a lot of false solutions at every source. One of the examples is the selection published at Eric´s Damsite, called "Top Problemisten in aktie". The selection of Matus at Eric´s Damsite is meant to be a selection out of his best compositions, but eight of them have second solutions! In spite of that Eric´s Damsite is very much worth to have a look at.

Op 2-09-2017 publiceerde ik een artikel met een aantal brilliante composities van Evraf Zubov. Mijn plan was hetzelfde te doen met composities van V.Matus die heel veel succes had met dam-compositie wedstrijden waaronder Wereldkampioenschappen. Dus bestudeerde ik Turbo Dambase, Eric´s Damsite, CPI publicaties en het fraai uitgevoerde boek van Matus, waaraan ook Zubov meegewerkt heeft. Het boek bevat ook een flink aantal fotos. Te zien zijn op een paar ervan Pieter Hildering, de charmante Vitalia Doumesh en ik toen wij Matus, Zubov en Kaciuska ontmoet hebben in Polen voor een vergadering over de FMJD en de CPI. Een paar maanden later ben ik naar Moskou gegaan om Matus en Zubov te ontmoeten, waar wij onze composities lieten zien en bespraken.
De selectie die ik voor dit artikel gemaakt heb komt hoofdzakelijk uit het boek van Matus en bevat geen composities die al in de selectie op Eric´s Damsite zijn opgenomen, die te vinden zijn onder "Top problemisten in aktie". De selectie van Matus op Eric´s Damsite is bedoeld als een selectie van zijn beste composities, maar acht van ze hebben bij-oplossingen! Ondanks dat is het veel waard Eric´s Damsite te bekijken.

Now to the Matus compositions. The number of Men of White and Black is indicated. We start with a large one. Spectacular moves are 1 x 34! and 25 x 41!
Nu naar de composities van Matus. Het aantal stukken van wit en zwart wordt aagegeven. wij beginnen met een grote. Spectaculaire zetten zijn 1 x 34! en 25 x 41!

White 14, Black 13.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,12,15,16,17,18,20,25,34,39,45,48,49,50:B1,2,4,9,19,23,28,29,30,35,36,37,40"] 1. 12-8 2x11 2. 16x7 1x12 3. 49-44 40x49 4. 6-1 29x40 5. 1x34 40x29 6. 25x41 36x47 7. 15-10 4x24 8. 39-33 47x29 9. 50-44 49x40 10. 45x3 35-40 11. 3-17 40-45 12. 17-50 24-29 13. 48-43 29-34 14. 43-38 34-39 15. 50x6 45-50 16. 38-33 50x28 17. 6x33 *


The next one has a nice start and a lot of moves by Kings.
De volgende heeft een mooi begin en veel dam-bewegingen.

White 13, Black 13

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,23,25,29,33,34,39,40,42,45,46,47,48:B9,10,11,12,13,15,21,27,30,31,32,37,38"] 1. 23-19 13x24 2. 46-41 37x46 3. 48-43 38x49 4. 47-41 46x48 5. 33-28 24x35 6. 28x8 30x39 7. 8-2 15x24 8. 2x44 49x40 9. 45x34 48x30 10. 25x34 *

The third one needs an explanation of the initial position. The last moves were (10-15) 47-41 (15 x 24).
De derde behoeft een standverklaring. De laatste zetten waren (10-15) 47-41 (15 x 24).

White 13, Black 12

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,18,21,22,27,28,32,35,38,40,41,42,45:B6,7,8,12,16,19,23,24,29,33,36,39"] 1. 17-11 6x26 2. 18-13 36x47 3. 13x11 16x7 4. 27-21 26x17 5. 22x2 33x22 6. 32-28 23x43 7. 35-30 24x44 8. 2x34 47x40 9. 45x43 12-17 10. 43-38 17-21 11. 38-32 21-26 12. 32-27 *


With the reduction of the number of Men, the initial positions are improving.
Met minder stukken, worden de aanvangsstanden beter.

White 12, Black 12

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,21,34,35,37,38,40,41,42,44,48,50:B9,10,12,17,18,20,22,23,26,29,36,45"] 1. 35-30 36x47 2. 37-31 26x37 3. 42x31 17x37 4. 48-42 37x48 5. 16-11 47x33 6. 30-25 48x30 7. 25x5 45x34 8. 5x25 33x6 9. 44-40 34x45 10. 25x1 6-28 11. 50-44 28x50 12. 1-6 *


Black has four ways to capture, but White wins the same way at different levels of the board.
Zwart heeft vier manieren om te slaan, maar wit wint op dezelfde manier op verschillende niveaux van het bord.

White 12, Black 11

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,27,28,31,32,35,37,39,43,44,46,47:B7,8,9,10,19,20,23,25,26,36,38"] 1. 35-30 38x40 2. 39-34 40x29 3. 22-17 25x34 4. 17-11 7x16 5. 27-21 16x38 6. 47-42 23x41 7. 42x2 26x37 8. 2x31 36x27 9. 46x37 *


- 7. 42 x 2 36 x 27 8. 2 x 21 26 x 17 9. 46 x 37
- 5. 27-21 36 x 38 6. 47-42 23 x 41 7. 42 x 2 (27 of 17).

The next one.Initial position,Combination, Final, all perfect.
De volgende. Aanvangsstand, Combinatie,Slot, alles perfect.

White 11, Black 11

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W29,31,33,35,38,39,43,44,45,47,48:B7,9,12,13,19,22,25,26,27,32,36"] 1. 39-34 26x37 2. 43-39 32x43 3. 48-42 37x48 4. 47-41 36x47 5. 29-23 47x49 6. 23x3 43x34 7. 3x44 49x40 8. 45x34 48x30 9. 35x24 *


Now we have reached 10 x 10. Also perfect.
Nu zijn wij bij 10 x 10. Ook perfect.

White 10, Black 10.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,28,30,32,34,35,37,38,43,44:B4,7,9,12,17,19,21,24,25,27"] 1. 15-10 4x15 2. 34-29 24x31 3. 28-22 27x40 4. 22x2 25x34 5. 2x20 15x24 6. 35x44 24-29 7. 44-39 *


The 9 x 9 below shows the best way to reach 48/38.
De 9 x 9 hieronder laat de beste manier zien om 48/38 te bereiken.

White 9, Black 9.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W12,17,27,31,32,35,37,38,44:B2,10,13,20,23,24,30,36,40"] 1. 12-7 2x22 2. 27x29 24x42 3. 35x4 36x38 4. 4x43 40x38 5. 37x48 *


With even less Men the next one brings not only a nice start, but also a superb final.
Met nog minder stukken geeft de volgende niet alleen een mooi begin, maar ook een prachtig slot.

White 8, Black 8.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,24,25,30,37,40,41,47:B10,11,12,27,28,32,36,38"] 1. 47-42 38x47 2. 20-15 47x20 3. 25x5 36x47 4. 40-35 32x41 5. 5x23 41-46 6. 30-24 46x30 7. 35x24 47x20 8. 15x24 *


White 7, Black 7.

A 7 x 7 can be found at my next article, published as well. The miniature contains two short thematic variants, as well as a very surprising totally different endgame.

Een 7 x 7 is te vinden op mijn volgende artikel, ook al gepubliceerd. De miniatuur heeft twee korte scherpe varianten, maar ook een heel verrassend totaal verschillend eindspel.

dinsdag 14 november 2017

The KvD Reunion 2017

See DP December 2017, Page 227.

Zie DP December 2017, Bladzijde 227.

The composition starts with two remarkable moves. The prove that both are winning in all variants is given below. See the diagram of the first Applet.

De compositie begint met twee opmerkelijke zetten. Het bewijs dat beide in alle varianten winnen wordt hieronder gegeven. Zie het diagram van de eerste Applet.

- 15-10 (23 x 32) 10-4 (12-18) 4-9 (13 x 4) 22 x 2
- 15-10 (5 x 14) 30-24 (19 x 30) 28 x 10 (30-34) 43-39 (34 x 32) 27 x 38 (16 x 18) 10-5. -
- 15-10 (5 x 14) 30-24 (19 x 30) 28 x 10 (37-41) 46 x 37 (30-34) 10-5 (34-40) 22-18! (13 x 33) 5-23 (16 x 27) 23 x 45.

The variants above imply that Black has to play (5 x 14) and (23 x 32). The Applet ends at the time that Black has to take an important decision.

De varianten hierboven betekenen dat zwart (5 x 14) en (23 x 32) spelen moet. De Applet eindigt op het moment dat zwart een belangrijke beslissing nemen moet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,22,27,28,30,38,43,46:B5,8,11,12,13,16,19,23,37"] 1. 15-10 5x14 2. 30-24 23x32 3. 22-18 13x31 4. 24x2 16x27 5. 2x16 *


After (12-17) or (14-19) or (14-20) White wins with 43-39 (32 x 34) 16 x 26 (37-41) 46 x 37 (31 x 42) 26 x 48.

However, Echter (12-18!!) 43-39, 16 x 22 (37-42) is a draw, is remise.

The only real solution is shown by the last Applet. De enige echte oplossing toont de laatste Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,22,27,28,30,38,43,46:B5,8,11,12,13,16,19,23,37"] 1. 15-10 5x14 2. 30-24 23x32 3. 43-39 32x34 4. 22-18 13x31 5. 24x2 16x27 6. 2x26 37-41 7. 46x37 31x42 8. 26x48 *


zaterdag 2 september 2017

Evgraf Zubov

Evgraf Zubov is one of those draughts composers, producing miniatures, combinations and end games, many of those with a number of different thematic variants, as well as strategic forcings and spectactular finals. This article contains a number of his marvelous compositions, starting with so called "opsluitingen". Could be translated into confinement or blocking.

Evgraf Zubov is éen van de dam-componisten die miniaturen, combinaties en eindspelen, vele daarvan met een aantal verschillende scherpe varianten, alsmede strategische forcings en spectaculaire finales produceerde. Dit artikel brengt een aantal van zijn formidabele composities, te beginnen met opsluitingen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,28,30,32,34,38,39,40,41,43,44,45,47:B4,8,11,13,17,19,21,22,23,25,27,35,36"] 1. 34-29 22x42 2. 29x9 27x49 3. 24x2 25x43 4. 2x32 4x13 5. 47x38 36x47 6. 32-19 47x50 7. 19x26 35x44 8. 26-48 *


The next one even gives two "opsluitingen".
De volgende geeft zelfs twee opsluitingen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,28,32,38,39,40,41,43,44,45,48:B8,9,10,18,19,21,27,29,35,36"] 1. 16-11 36x47 2. 39-34 47x6 3. 34x5 27x49 4. 5x16 6x50 5. 48-43 *


- (35 x 44) 16-38.
- (49 x 38) 16 x 43, 43-49.

The third one ends with far more Men and Kings.
De derde eindigt met veel meer schijven en dammen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,32,33,35,38,39,40,41,44,47,49,50:B8,9,11,19,21,22,23,24,27,29,30,36"] 1. 40-34 29x40 2. 49-43 40x49 3. 32-28 23x32 4. 47-42 36x47 5. 33-29 24x44 6. 35x4 27x36 7. 4x41 *


The fourth one beats them all. From a fully acceptable initial position to an unbelievable finish.
De vierde overtreft alle. Vanuit een volledig acceptabele aanvangsstand naar een ongelofelijk eind.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,22,25,27,28,31,32,37,39,41,42,43,47,48,50:B12,13,14,16,18,19,23,26,29,30,34,35,40,45"] 1. 27-21 18x49 2. 15-10 16x36 3. 37-31 26x46 4. 42-37 23x41 5. 10-5 34x43 6. 25x23 19x28 7. 5x44 *


The next Applets give compositions with more than one thematic variant. Most of the endgames and many finals have more than one thematic variant, but more difficult to realize is a split into different thematic variants during the combination. The highlight of the first one below is the move 19-14!! leading to an interesting split into two thematic variants of which the second one contains a split again !

De volgende Applets laten composities zien met meer dan één scherpe variant. De meeste eindspelen en veel slotstanden hebben meer dan één scherpe variant, maar moeilijker te realiseren is een vertakking in verschillende varianten tijdens de combinatie. Het hoogtepunt van de eerste hieronder is de zet 19-14!! die leidt tot een interessante vertakking in verschillende scherpe varianten waarvan de tweede wederom een vertakking laat zien !

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,27,37,38,43,46,47,48,49:B8,11,12,16,18,19,34,36,40"] 1. 49-44 40x49 2. 47-41 36x47 3. 20-14 47x3 4. 27-22 49x41 5. 22x2 16x27 6. 2x21 3x26 7. 46x37 26x42 8. 48x37 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,27,37,38,43,46,47,48,49:B8,11,12,16,18,19,34,36,40"] 1. 49-44 40x49 2. 47-41 36x47 3. 20-14 47x9 4. 27-22 49x41 5. 22x2 16x27 6. 2x4 *


- (41-23) 4-10 (23 x 5) 48-42 (5-14) 42-37, 46 x 37.
- (41-47) 4-15 (47-36) 46-41, 48-42.

The second one of these multi-variant combinations has a split of two different combinations leading to totally different finals.
De tweede van deze multi-variant combinaties heeft een vertakking van twee verschillende combinaties die leiden tot totaal verschillende finales.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,19,21,22,23,25,28,46:B6,9,10,14,16,20,37,39"] 1. 17-11 16x29 2. 46-41 14x32 3. 25x3 6x17 4. 3x26x48x34x23x5 32-38 5. 5-32 38x27 6. 41-37 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,19,21,22,23,25,28,46:B6,9,10,14,16,20,37,39"] 1. 17-11 16x29 2. 46-41 14x32 3. 25x3 37x46 4. 3-8 6x17 5. 8x5 *


The third one, a miniature, has three thematic variants during the combination.

De derde, een miniatuur, heeft drie scherpe varianten in het verloop van de combinatie.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,29,32,40,41,42,50:B10,14,20,23,26,30,31"] 1. 40-35 23x34 2. 35x4 31-37 3. 42x31 26x46 4. 4-10 46x1 5. 10x45 1-6 6. 45-34 6-28 7. 34-39 28x44 8. 50x39 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,29,32,40,41,42,50:B10,14,20,23,26,30,31"] 1. 40-35 23x34 2. 35x4 31-37 3. 42x31 26x46 4. 4-10 46x7 5. 10x1 34-39 6. 1-6 39-43 7. 6-39 43x34 8. 50-44 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,29,32,40,41,42,50:B10,14,20,23,26,30,31"] 1. 40-35 23x12 2. 35x4 31-37 3. 42x31 26x46 4. 4-10 46x45 5. 10x1 *


The next chapter is a Forcing (miniature). The variant given above the Applet is a simple one resulting at a three-fold opposition. The Forcing is original and the combination suprising.
Het volgende hoofdstuk is een Forcing (miniatuur). De variant die boven de Applet wordt weergegeven is een eenvoudige die leidt tot een drie-voudige oppositie. De Forcing is origineel en de combinatie verrassend.

- 46-41! (24-30) 41-37 (30-34/35)32-28 (27-32) 38 x 16 (17-21) 16 x 27 (31 x 33) 42-38 (33 x 31) 36 x 27.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W13,32,36,38,42,44,46:B3,17,21,24,26,27,31"] 1. 46-41 3-8 2. 13x2 17-22 3. 2x30 31-37 4. 42x31 26x46 5. 36-31 46x49 6. 31-26 49x32 7. 26x37 *


Evgraf Zubov did not publish so many endgames, but those he did are of good quality as could be expected. The one below is a so called Mini. See the splendid book of Miljenko Lepsic.

Evgraf Zubov publiceerde niet zoveel eindspelen, maar die welke hij deed zijn van goede kwaliteit zoals men verwachten kon. Die hieronder is wat men een Mini noemt. Zie het uitstekende boek van Miljenko Lepsic.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK35,42:B7,9,21,33"] 1. 35-2 7-12 2. 2-30 21-27 3. 30-48 33-38 4. 42x33 27-32 5. 48-42 12-17 6. 33-28 32x23 7. 42-26 17-22 8. 26-31 23-28 9. 31x4 28-33 10. 4-27 33-39 11. 27-49 *


Variant move /zet 3. (12-18) 38, 4.
Variant 8. (22-28) 4 (32) 15 (37) 10.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK35,42:B7,9,21,33"] 1. 35-2 7-12 2. 2-30 21-27 3. 30-48 33-38 4. 42x33 27-32 5. 48-42 12-18 6. 33-28 32x23 7. 42-20 9-13 8. 20-24 23-28 9. 24x2 28-32 10. 2-7 18-22 11. 7-11 22-27 12. 11-16 27-31 13. 16x38 31-37 14. 38-47 *


Variant 7. (28) 3 (33 /32) 9.
Variant 9. (33) 7 (22) 16 (39) 11.

As an encore an amazing miniature. Please notice that 4 x 22!! and 1 x 23!! are the only moves to win in a position of one Black King against 2 White Kings plus 4 White Men !

Als toegift een verbazingwekkende miniatuur. Opmerkelijk is dat 4 x 22!! en 1 x 23!! de enige winnende zetten zijn in een positie van één zwarte dam tegen twee witte dammen plus vier witte schijven !

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,11,21,32,35,41,42:B1,10,18,20,24,39"] 1. 11-7 1x12 2. 6-1 24-30 3. 35x4 39-43 4. 4x22 43-48 5. 1x23 48x46 6. 23-5 *


maandag 14 augustus 2017

Old and New

The rest of the year I have hardly time for draughts, so I show you now a number of draughts compositions, some old published before and rather recent ones.

De rest van het jaar heb ik nauwelijks tijd voor dammen, daarom laat ik jullie nu een aantal dam-problemen zien, een paar oude eerder gepubliceerd en een stel kort geleden gemaakt.

The first move of the Applet is all right, but the majority capture is more than that. Except one capture of two, four different captures of three!!, but to take four is the rule!

De eerste zet van de Applet is mooi, maar de meerslag is meer dan dat. Behalve een slag van twee, vier verschillende slagen van drie!!, maar vier slaan volgens de spelregels!

12-3-1965

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,24,27,28,29,30,33,36,43,44,47:B8,10,11,13,14,16,18,31,35,37"] 1. 27-21 16x27 2. 47-41 37x46 3. 28-23 46x19 4. 29-23 18x40 5. 22-18 13x22 6. 24x2 35x24 7. 2x19 14x23 8. 36x29 10-14 9. 29-24 *


It looks like that 28-23 (8-12) 43-39 wins as well. As a matter of fact it is winning, e.g. (37-41) 24-19! However, Black does not play (8-12). The Apllet shows how Black escapes. A very peculiar false solution!

Het ziet er naar uit dat 28-23 (8-12) 43-39 eveneens wint. Dat is ook zo, b.v. (37-41) 24-19! Echter, zwart speelt geen (8-12). De Applet laat zien hoe zwart ontsnapt. Een heel ongewone schijnoplossing!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,24,27,28,29,30,33,36,43,44,47:B8,10,11,13,14,16,18,31,35,37"] 1. 28-23 37-41 2. 23x3 41-46 3. 3x20 16-21 4. 27x7 13-18 5. 22x13 46-19 6. 36x27 19x18 7. 20-14 10x19 8. 24x22 35x24 9. 22-18 24-30 10. 18-12 30-35 11. 12-7 35-40 12. 7-1 40-44


When White takes 5. 36 x 27 Black even wins with (46-28!!) 22 x 13 (28 x 2). A capture of 9 pieces!!
Als wit 5. 36 x 27 slaat, wint zwart zelfs met (46-28!!) 22 x 13 (28 x 2). Een slag van 9 stukken!!

White could also play 3. 3 x 25 leading to a different, also nice, false solution!
Wit kon ook 3. 3 x 25 spelen hetgeen tot een andere, ook mooie, schijn-oplossing voert!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,24,27,28,29,30,33,36,43,44,47:B8,10,11,13,14,16,18,31,35,37"] 1. 28-23 37-41 2. 23x3 41-46 3. 3x25 13-19 4. 24x13 35x24 5. 29x20 16-21 6. 27x7 46-28 7. 36x27 28x15 8. 25-43 10-14 9. 43-38 15x42 10. 47x38 14-19 11. 38-33 19-24 *


The next one is less spectacular. What this one makes a bit extraordinary is that the 11 x 12 half way becomes a 4 x 5 miniature!
De volgende is minder spectaculair. Wat het een beetje ongewoon maakt is dat de 11 x 12 halfweg een 4 x 5 miniatuur wordt!

01-1967

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,17,21,22,23,26,27,28,34,42,43,47:B6,7,8,10,11,12,13,14,19,25,30"] 1. 22-18 30x37 2. 18x20 11x31 3. 23x5 25x14 4. 5x11 6x17 5. 28-22 17x28 6. 47-41 37x46 7. 26x37 46x32 8. 21-17 12x21 9. 16x38 *


Roel Boomstra, the current World Champion, showed me a nice small endgame (could be called a "motief" as well). The pointe of it is that White plays 7-40 and after (19-24) goes back with 40-7 again! I made six combinations based upon this endgame. The Applet below shows the one Roel likes the most. Black gets three Kings!
Roel Boomstra de huidige Wereldkampioen liet mij een leuk eindspelletje zien (kan ook een motief genoemd worden). De pointe ervan is dat wit 7-40 speelt en na (19-24) weer terug gaat met 40-7! Ik heb er zes combinaties op gemaakt. De Applet hieronder laat die zien welke Roel de beste vond. Zwart krijgt drie dammen!

2016

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,16,17,21,25,30,31,35,37,40,41,44,45,48,50:B1,3,6,8,10,13,14,18,19,23,24,26,29,33,34,39"] 1. 11-7 1x12 2. 48-43 39x48 3. 30x28 23x32 4. 37x28 26x46 5. 28-22 18x27 6. 21x32 46x11 7. 16x20 24x15 8. 40-34 29x49 9. 50-44 49x40 10. 45x34 48x30 11. 35x2 10-14 12. 2-7 14-19 13. 7-40 19-24 14. 40-7 6-11 15. 7x16 24-29 16. 16-2 *


- (3-9) 2-24, 25 x 3
- (29-33) 2-24 (33-39) 25-20.

The next one is a forcing. After 43-39 Black is forced to play (10-14), because (12-17) is losing immediately. See the variant below.
- 43-39 (12-17) 41-36! (17-21) 24-20.
De volgende is een forcing. Na 43-39 is zwart gedwongen (10-14) te spelen, omdat (12-17) direct verliest. Zie de variant hierboven.

It is also good to know that 43-39 (10-14) 24-20 (35 x 24) 20 x 38 wins immediately because of the threat 34-29! So we can concentrate on the main solution, with the famous final position of L. Schut.
Het is ook goed te weten dat 43-39 (10-14) 24-20 (35 x 24) 20 x 38 onmiddellijk wint vanwege de dreiging 34-29! Zo kunnen wij ons concentreren op de hoofdvariant, met het beroemde slot van L. Schut.

1965

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,30,32,34,37,41,42,43,44,45,49:B5,10,12,15,18,22,23,25,28,33,35"] 1. 43-39 10-14 2. 24-20 15x24 3. 30x10 5x14 4. 34-30 25x43 5. 49x29 23x34 6. 32x23 18x29 7. 44-39 34x43 8. 42-38 43x32 9. 37x8 29-33 10. 8-3 14-19 11. 3-17 33-38 12. 17-21 38-42 13. 41-37 42x31 14. 21-32 19-24 15. 32-49 *


With three thematic variants. Met drie scherpe varianten. (24-30) or (24-29) or (31-36).

2012

Finally a 6 x 6 miniature, where the solution seems very simple.
Tot slot een 6 x 6 miniatuuur met een schijnbaar eenvoudige oplossing.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,20,22,23,31,48:B6,12,13,15,32,34"] 1. 48-43 15x24 2. 43-39 34x43 3. 22-17 12x21 4. 16x49 6-11 5. 23-19 13-18 6. 19x30 18-22 7. 30-24 11-17 8. 24-19 17-21 9. 19-14 21-26 10. 14-10 26x37 11. 10-4 22-28 12. 4-10 28-32 13. 49-43 *


Looks Ok, but Black has to play as below:
- 6. (11-17!) 7. 30-24 (17-21) 8. 24-19 (21-26!) 9. 31-27 (18-22, 26-31) =.
Lijkt goed, maar zwart moet zo spelen als hierboven aangegeven.

The way to win is totally different. One of the surprises is that White allows Black to play (38-43) because 31-27! captures the Black King.
De manier om te winnen is heel anders. Een van de verrassingen is dat wit toelaat dat zwart (38-43) speelt omdat 31-27! de zwarte dam vangt.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,20,22,23,31,48:B6,12,13,15,32,34"] 1. 23-19 15x24 2. 19x39 32-38 3. 31-27 12-17 4. 22x11 6x17 5. 27-22 17x28 6. 16-11 28-32 7. 11-7 13-19 8. 7-2 19-23 9. 2-7 23-28 10. 7-11 38-43 11. 11x33 43x34 12. 33-38 32x43 13. 48x30 *


dinsdag 11 juli 2017

Computer Olympiad 2017

1987 was the year of the first official Dutch Computer Draughts Championship. Since then there have been tournaments at least every year. The first Computer Olympiad was held in 1989, in London. Draughts was represented there with 6 programs, only Dutch. The games and scores of all these tournaments can be found at Toernooibase! Thanks to the effort of Leo Nagels, the main organiser of the computer draughts tournaments. I was also in London at that time, acted since as referee and assisted Leo with organizing. Over those 30 years many more draughts programs have been developped and the quality of them increased a lot.

1987 was het jaar van het eerste Nederlands Kampioenschap Computer Dammen. Sinds dan zijn er ieder jaar toernooien georganiseeerd. De eerste Computer Olympiade werd gehouden in 1989, in Londen. Dammen was daar vertegenwoordigd met 6 programma´s, alle Nederlands. De partijen en de scores van al die toernooien zijn te vinden op Toernooidambase! Dat is te danken aan Leo Nagels, de organisator van de computer damtoernooien. Zelf was ik ook in Londen op dat moment, werd sinds die tijd scheidsrechter en heb Leo geholpen met de organisatie. In die 30 jaar zijn er veel meer dam-programma´s ontwikkeld en de kwaliteit ervan is sterk verbeterd.

Computer Olympiad 2017
About 20 different computer games partipated at the Computer Olympiad 2017.
Ongeveer 20 verschillende computer-spellen namen deel aan de Computer Olympiade.
Go ( 9 x 9, 13 x 13 and 19 x 19). Chess (World Championships, three categories). Amazons, Breakthrough, Chinese Chess, Ein Stein Würfelt Nicht, Othello ( 8 x 8 and 10 x 10), Outer Open Gomoku, Surakarta, Brasilian Draughts, etc.

The Draughts 10 x 10 tournament had by far the most participating programs with 11 participants worldwide, from China, U.S.A,, France, Switserland and the Netherlands. Listed below.
Het toernooi 10 x 10 Dammen had veruit de meeste deelnemende programma´s met 11 deelnemers wereldwijd, uit China, U.S.A., Frankrijk, Zwitserland, en Nederland. Zie de lijst hieronder.

1. BIT.S.A.Y. Runze You (Peoples Republic of China) 2. Cerberus Leo Nagels (The Netherlands) 3. Deep Nikita Andrew Lin (U.S.A.) 4. Dragon Draughts Michel Grimminck (The Netherlands) 5. GWD Gijsbert Wiesenekker (The Netherlands) 6. Moby Dam Harm Jetten (The Netherlands) 7. Scan Fabien Letouzey (France) 8. Sjende Blyn Jelle Wiersma (The Netherlands) 9. Slagzet.com Maurits Meijer (The Netherlands) 10. Td King Ton Tillemans (Switserland) 11. Tornado Frank Mesander (The Netherlands)

This article does not describe the organization and preparation by the University of Leiden, the computers and software and many other things the reader might find interesting. When interested, please contact me. Below it all is about the games. The so called double rounds contain two matches with the same programs, changing the colour after the first match of the two. So that the players and their hardware after the first game do not have to remove to another table. With eleven competitors this imples that every competitor has one double round free. The total number of games is 2 x 5 x 11 = 110. This large number of games in two days implies playing fast, like rapid. The tempo was 20 minutes for 75 moves. This means only 16 seconds per move on average. Nevertheless the best programs played very well.

Dit artikel beschrijft niet de orgainsatie en voorbereiding door de Universiteit van Leiden, de computers en software en veel andere zaken die de lezer wellicht interessant vindt. Indienzo, neem dan s.v.p. contact met mij op. Hieronder gaat het allemaal over de partijen. De zo genoemde dubbele ronden bestaan uit twee partijen met dezelfde programma´s, die de kleuren wisselen na de eerste partij van de twee. Zodat de spelers en hun hardware na de eerste partij niet naar een andere tafel hoeven te verhuizen. Met elf deelnemers is iedere deelnemer een dubbele ronde vrij. Het totale aantal partijen is 2 x 5 x 11 = 110. Dit grote aantal partijen in twee dagen betekent dat er snel gespeeld moet worden, zoals bij rapid. Het tempo was 20 minuten voor 75 zettten. Dat betekent gemiddeld slechts 16 seconden per zet.
Toch speelden de beste programma´s nog zeer goed.

The first double round already gave a spectacular game, Scan against Cerberus. The Applet starts at a moment where Scan already has clear advantage. The way Scan starts his final attack is surprising . His final combination even more so.
De eerste dubbele ronde gaf al een spectaculaire partij te zien, n.l. die van Scan tegen Cerberus. De Applet begint op een moment dat Scan al groot voordeel heeft. De manier waarop Scan zijn slot offensief begint is verrassend. Zijn combinatie aan het eind nog meer.

The Applet starts after the move (11-17) and shows how Scan improves his advantage move by move. The first climax is the sacrifice 34-30!!, 44-39, preventing (34-40) by 39-34, 28-23, 33 x 4. So Black has to allow 39 x 30 and this is enough for Scan to free the way to promotion. Black is able to reach a King as well, but then Cerberus cannot avoid the spectacular combination concluding this remarkable game.
De Applet begint na de zet (11-17) en laat zien hoe Scan zijn voordeel vergroot zet na zet. De eerste climax is het offer 34-30!!, 44-39. Nu gaat (34-40) niet wegens 39-34, 28-23, 33 x 4. Zwart moet dus 39 x 30 toelaten en dat is voor Scan genoeg om de weg vrij te maken naar promotie. Zwart ziet nog kans ook een dam te halen, maar dan kan Cerberus de spectaculaire combinatie niet vermijden die een eind maakt aan deze opmerkelijke partij.

Scan-Cerberus

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,31,32,33,34,37,38,41,43,44,47,48:B1,3,6,7,8,10,13,16,17,18,21,25"] 1. 31-26 8-12 2. 32-28 6-11 3. 34-30 25x34 4. 44-39 21-27 5. 39x30 1-6 6. 43-39 16-21 7. 33-29 18-22 8. 39-33 11-16 9. 37-32 12-18 10. 41-36 10-14 11. 28-23 7-12 12. 30-25 13-19 13. 24x13 18x9 14. 29-24 6-11 15. 32-28 9-13 16. 47-42 3-9 17. 48-43 13-18 18. 24-19 18x29 19. 19x10 29-34 20. 25-20 34-40 21. 10-5 40-45 22. 28-23 9-13 23. 20-15 13-18 24. 15-10 18x29 25. 33x24 45-50 26. 10-4 50-45 27. 24-20 45-40 28. 20-15 40-35 29. 5-23 12-18 30. 23x1 35-19 31. 1-34 22-28 32. 4x31 28-32 33. 38x27 21x32 34. 34-12 17x8 35. 43-38 32x43 36. 26-21 16x27 37. 31x48 *


The next game is TD King against Deep Nikita. TD King is one of the participants from the very start of the tournaments. For Deep Nikita is was the second Computer Olympiad, now also participating at Draughts Brazil (8 x 8) and other Olympiad games.
The game was a classic example of the Coup Royal threat. Andrew Lin has never heard of it before, his program saw the threat too late.

De volgende partij was die van TD King tegen Deep Nikita. TD King is één van de meest trouwe deelnemers aan onze toernooien. Voor Deep Nikita was het de tweede Computer Olympiad. Hij nam ook deel aan Brasil dammen (8x 8) en andere Olympiad games.
De partij was een klassiek voorbeeld van de Coup Royal dreiging. Andrew Lin had nog nooit daarvan gehoord, zijn programma zag de dreiging te laat.

TD King-Deep Nikita

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W27,28,30,32,33,35,36,37,38,40,43,45:B7,8,11,12,13,14,15,18,19,23,24,26"] 1. ... 11-17 2. 30-25 7-11 3. 43-39 15-20 4. 39-34 11-16 5. 34-29 23x34 6. 40x29 17-22 7. 28x17 12x21 8. 29-23 19x39 9. 38-33 39x28 10. 32x3 21x41 11. 36x47 *


Moby Dam-GWD

A strong game of Moby Dam. The program is relatively new. Harm Jetten used another program Dam 2.2 for many years.
Een sterke partij van Moby Dam. Een relatief nieuw programma. Harm Jetten gebruikte jarenlang een ander programma, Dam 2.2.
At the start of the Applet, GWD would have played a combination after 37-32? However, Moby Dam had a better plan.
Vanaf het begin van de Applet, zou GWD na 37-32? een combinatie hebben uitgevoerd. Maar Moby Dam had een beter plan.

- 37-32? (3-8, 22-27, 17-22, 12 x 21, 14-20, 19 x 37). Clearly winning! Duidelijk gewonnen!

From the start of the Applet on the game takes 37 moves to the end. It is easy to play it automatically, but with a few stops it will be clear that Moby Dam played very well (e.g. 38-33, 33-28) and choose to close with a standard final.

Vanaf de start van de Applet komen er nog 37 zetten tot het eind. Het is gemakkelijk om het automatisch te spelen, maar met een paar stops is duidelijk te zien hoe goed Moby Dam speelde (b.v. 38-33, 33-28) en hoe het programma ervoor kiest te besluiten met een standaard winst.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,26,28,29,33,34,37,38,40,43,46,48:B3,4,6,7,12,13,14,17,19,22,25,27"] 1. 29-23 13-18 2. 48-42 18x29 3. 33x13 22x33 4. 38x29 3-9 5. 43-38 9x18 6. 37-32 6-11 7. 32x21 11-16 8. 38-33 16x27 9. 33-28 27-32 10. 28x37 14-19 11. 37-32 18-23 12. 29x18 12x23 13. 32-27 19-24 14. 42-38 24-29 15. 46-41 7-12 16. 41-37 12-18 17. 27-21 25-30 18. 34x25 17-22 19. 40-35 29-34 20. 25-20 23-29 21. 21-16 34-39 22. 16-11 39-44 23. 11-6 44-49 24. 37-32 18-23 25. 6-1 22-27 26. 32x21 49x16 27. 20-14 16-43 28. 14-10 43-32 29. 26-21 32x16 30. 10-5 23-28 31. 1x34 28-33 32. 5-41 16-21 33. 41-47 21-32 34. 47x20 32-37 35. 34-30 37-46 36. 30-24 46-32 37. 15-10 *


Dragon Draughts-TD King

Dragon Draughts is a very strong program. It missed the second place, with the same score as Sjende Blyn, but one Sonneborn-Berger point less. The absolute minimum difference. The game below against TD King, is decided by a number of strong moves like 33-29 and 38-33 and 47-41 and 42-38.

Dragon Draughts is een heel sterk programma. Het miste de tweede plaats, met dezelfde score als Sjende Blyn, maar één Sonneborn-Berger punt mminder. Het absoluut minimale verschil. De partij hieronder tegen TD King, wordt beslist met een aantal sterke zetten zoals 33-29 en 38-33 en 47-41 en 42-38.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,47,48,49:B2,3,4,6,8,9,11,12,13,14,17,18,22,25,27"] 1. 33-29 14-19 2. 37-32 11-16 3. 32x21 16x27 4. 42-37 6-11 5. 37-32 11-16 6. 32x21 16x27 7. 38-33 9-14 8. 48-42 4-10 9. 47-41 14-20 10. 42-38 10-15 11. 41-37 19-23 12. 37-32 *


As explained above Sjende Blyn got the Silver Medal. The next game is a very good example of the strength of this program. The Applet below starts with (18-22, 12 x 23). Slightly better would have been (18-23). The way Sjende Blyn forces the win is superb. See the moves 41-37! 42-38! and 33-28!

Zoals hierboven toegelicht behaalde Sjende Blyn de Zilveren Medaille. De volgende partij is een heel goed voorbeeld van de kracht van dit programma. De Applet begint met (18-22, 12 x 23). Iets beter zou (18-23) gewezen zijn. De manier waarop Sjende Blyn de winst forceert is subliem. Zie de zetten 41-37! 42-38! en 33-28!

Sjende Blyn-GWD

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W27,32,34,36,37,39,40,42,43,47,48:B3,6,7,9,11,12,14,16,17,18,21"] 1. ... 18-22 2. 27x18 12x23 3. 39-33 7-12 4. 33-28 14-19 5. 37-31 12-18 6. 31-27 21-26 7. 43-38 9-14 8. 38-33 14-20 9. 27-22 18x29 10. 47-41 23x32 11. 34x25 17-22 12. 40-34 3-9 13. 25-20 22-28 14. 34-30 16-21 15. 41-37 32x41 16. 36x47 21-27 17. 42-38 11-17 18. 30-25 28-32 19. 38-33 9-13 20. 20-15 32-37 21. 15-10 13-19 22. 33-28 26-31 23. 10-4 31-36 *


It looks like it that instead of the move 8. (14-20) a better defence would have been (17-22, 11 x 31). However, the next Applet proves that Sjende Blyn would have win anyway.
Het lijkt erop dat i.p.v. de zet 8. (14-20) een betere verdediging zou zijn geweest (17-22, 11 x 31). De volgende Applet laat zien dat Sjende Blyn ook dan gewonnen zou hebben.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W27,28,32,33,34,36,40,42,47,48:B3,6,11,14,16,17,18,19,23,26"] 1. ... 17-22 2. 28x17 11x31 3. 36x27 19-24 4. 42-38 14-19 5. 48-42 6-11 6. 40-35 3-9 7. 33-29 24x33 8. 38x29 11-17 9. 35-30 18-22 10. 27x18 23x12 11. 32-28 26-31 12. 29-24 *


At the start of round 19 (of 22) the scores: were Dragon Draughts 29, Scan 28 and Sjende Blyn 27 points. However, Scan and Sjende Blyn already had a free (double) round. Dragon Drauhts was free at the end, rounds 21 and 22. So Scan had the best chances, but while Dragon Draughts and Sjende Blyn won their games of round 19, it was a must for Scan to win his game against Moby Dam, a strong opponent. The Applet shows the game from the start till the result was clear.
Aan het begin van ronde 19 (van 22) waren de scores: Dragon Draughts 29, Scan 28 en Sjende Blyn 27 punten. Maar Scan en Sjende Blyn hadden hun vrije (dubbele)ronde al gehad. Dragon Draughts was vrij aan het eind, ronde 21 en 22. Dus Scan had de beste kansen, maar omdat zowel Dragon Draughts als Sjende Blyn hun partij van ronde 19 wonnen, was het voor Scan geboden zijn partij tegen Moby Dam te winnen, een sterke tegenstander. De Applet laat de partij zien vanaf het begin tot het moment dat de uitslag duidelijk was.

Scan-Moby Dam

[White ""] [Black ""] 1. 34-30 18-23 2. 30-25 12-18 3. 40-34 7-12 4. 44-40 1-7 5. 50-44 23-28 6. 33x22 17x28 7. 32x23 19x28 8. 38-32 20-24 9. 32x23 18x29 10. 34x23 13-18 11. 42-38 18x29 12. 37-32 8-13 13. 41-37 12-18 14. 47-42 2-8 15. 39-33 14-20 16. 25x14 10x19 17. 44-39 7-12 18. 33-28 18-23 19. 39-33 5-10 20. 49-44 9-14 21. 31-27 14-20 22. 44-39 10-14 23. 46-41 4-9 24. 37-31 11-17 25. 31-26 17-21 26. 26x17 12x21 27. 36-31 8-12 28. 31-26 12-18 29. 26x17 18-22 30. 27x18 23x21 31. 42-37 6-11 32. 28-22 11-17 33. 22x11 16x7 34. 32-27 21x32 35. 37x28 3-8 36. 41-37 7-11 37. 37-31 11-16 38. 31-26 8-12 39. 48-42 20-25 40. 42-37 12-17 41. 37-31 14-20 42. 31-27 *


Finally Scan won Gold with 33 points. Both Sjende Blyn and Dragon Draughts scored 32. As explained above Silver for Sjende Blyn and Bronze for Dragon Draughts. It was a tournament of a very high level, in spite of the speed of 16 seconds per move! I suppose that even very strong players will appreciate the way the best programs played. Maybe they can even learn of it.

Uiteindelijk heeft Scan de gouden medaille gewonnen met 33 punten. Zowel Sjende Blyn als Dragon Draughts behaalden 32 punten. Zoals hierboven uitgelegd was het Zilver voor Sjende Blyn en het Brons voor Dragon Draughts. Het was een tournooi van heel hoog niveau en dat met een tempo van 16 seconden per zet! Ik neem aan dat zelfs zeer sterke spelers de manier waarop de beste progrmma´s speelden waarderen kunnen. Wellicht kan men er zelfs nog wat van leren.

Besides the main tournament Andrew Lin, Ton Tillemans and Leo Nagels played a small competition with Brasil Draughts ( 8 x 8) programs. They made these programs recently. The result was first prize shared by Andrew and Ton, with Leo Nagels third. Hendrik Veenstra has taken care of developing an 8 x 8 special for Brasil Draughts. The games, provided by Leo Nagels, are now available at Toerrnooibase.

Naast het hoofdtoernooi hebben Andrew Lin,Ton Tillemans en Leo Nagels een kleine competitie gespeeld met Braziliaans Dammen (8 x 8) programm´s. Deze hebben ze kort geleden gemaakt. Het resultaat was een gedeelde eerste prijs voor Andrew en Ton, met Leo Nagels als derde. Hendrik Veenstra heeft gezorgd voor een 8 x 8 special voor Braziliaans Dammen. De partijen, aangeleverd door Leo Nagels, zijn nu op Toernooidambase beschikbaar.